Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Starptautiskās komercdarbības tiesības- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus – juristus ar padziļinātām zināšanām un sapratni ekonomiskajos procesos un komercdarbībā, kuri spēj nodrošināt komersantiem juridisku atbalstu Latvijas un starptautiskajā tirgū. Kur var strādāt? Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus juridiskajā jomā, kā arī strādāt par juristu/juriskonsultuLatvijas un starptautiskajos uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, dibināt savu privāto praksi, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. Studiju programma sniedz studējošiem zināšanas, kas viņiem ir nepieciešamas gan profesionālajām, gan privātajā dzīvē, ņemot vērā pašreizējo juridisko un fizisko personu mobilitāti un iesaistīšanu starptautiskajās attiecībās (darba un ģimenes). Studentiem tiek nodrošinātas dažādas turpmākajai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes. Zina: - civiltiesības, - komerctiesības, - finanšu un nodokļu tiesības; - starptautiskās privātās un publiskās tiesības; - starptautiskās tirdzniecības un maksātnespējas tiesības; - ekonomiku un uzņēmuma vadību; - politisko zinātni un lobēšanu; - administratīvās tiesības un administratīvo procesu; - krimināltiesības un kriminālprocesu; - darba tiesības; - ģimenes un mantojuma tiesības. Prot: - dibināt, vadīt, attīstīt un likvidēt uzņēmumu; - orientēties Latvijas, Eiropas Savienības (Kopienu) un starptautisko tiesību sistēmā. - pārzināt starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institucionālo ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Computer Control and Computer Science- Bachelor studies

  The program aims to provide basic academic education in Computer Science, as well as fundamentals of professional and research information technology, thus meeting the growing demand for specialists in this field. The objective is to train specialists who has: - knowledge and understanding of the Computer Science major aspects and concepts, including the most important and promising aspects of the present moment, - understanding of the wider range of disciplines of information technology, information technology issues affecting the sector and trends, - basic understanding of the information system life cycle and the tasks of its phases,basic skills of scientific research work. Career prospects and further studies Graduates of the Study Programme can work as information technology professionals (programmers, system analysts, computer network administrators, etc..) in Information and communication technology industry companies both Latvian and abroad, as well as in any state and private enterprise for doing ICT services works (banks, state and local authorities, educational institutions, etc.). Bachelor’s degree entitles graduates to continue studies in a respective Master’s study programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Dabas rekreācija- Mag. studijas

  Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu universitāti (Lietuva). Studiju programmas saturs: bioloģijas aktuālās problēmas, Lauka pētījumu metodoloģija, Starpdisciplināro pētījumu priekšrocības, Dabas atpūtas stratēģija, Ekonomiskā bioloģija, Dabas terapija, Cilvēku drošība, Vides interpretācija un demonstrējumi. Studiju programma dod iespēju: uzlabot un nostiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un darbavietu radīšanu; attīstīt prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā dabas rekreācijas jomā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā dabas rekreācijā; padziļināt ieskatu ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā. Studiju programmas absolventiem būs iespējas: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. European Integration and Global Development- Bachelor studies

  The aim of the European Integration and Global Development bachelor programme is to prepare professionals for careers related to the development processes in Europe and abroad. Students will acquire the knowledge and skills needed to understand European integration and, by focusing on the interdisciplinary study of sociology, political science and communication will come to understand development as a global phenomenon. The Baltic experience will be utilized in order to illustrate the transformation towards a viable market economy, effective governmental structures and successful participation in European integration. Upon completion of the programme, students will be able to analyze development processes and the European experience and assist in the promotion of mutual relations and cooperation between Europe and developing countries. Career opportunities The graduates work in the institutions of foreign affairs and development economics in Latvia, as well as in the institutions of the European Union and in international, public, non-governmental and private organizations, in multinational corporations and embassies. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. International Economics and Commercial Diplomacy- Bachelor studies

  The aim of the programme is to prepare highly qualified specialists who working in state, private and international institutions will have good command in issues of international economy and commercial diplomacy, will be able to take independent decisions, handle everyday tasks and cooperate with Latvian and foreign organizations, offices and enterprises. The planned results of the programme are the ensuring of the following general and specific competences: orienting in the processes of the contemporary international economy and the ability to analyse them by using statistical, econometric and other methods of quantitative and qualitative analysis; understanding about the basic conditions of commercial diplomacy in order to participate efficiently in the activities of international trade, finance and other, including negotiations, signing of agreements, representing national or corporate interests etc.; abilities to orient in global economic environment and to take decisions in the circumstances of global competition. Career opportunities Graduates are working in the institutions of foreign affairs and economics in Latvia, as well as in the institutions of European Union and in international, state, non-governmental and private organizations, in multinational corporations, in embassies, and banks. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Inženiersistēmas- 1. līm. prof. studijas

  Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs ir būvniecības speciālists, kurš veic konkrētu inženiertehnisko sistēmu būvniecības plānošanu un vadīšanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi; spēj noskaidrot inženierkomunikāciju bojājumus un tos novērst; organizē uzbūvēto inženierkomunikāciju ekspluatācijas un remonta darbus un uzrauga tos; apzina un piedāvā atsevišķu inženierkomunikāciju izbūves un apjomu izpildītājus; komplektē personālu atsevišķu darbu apjomu veikšanai un izvēlas aprīkojumu šo darbu veikšanas nodrošināšanai; izvēlas būvprojektam atbilstošus materiālus un iekārtas un plāno to piegādi būvobjektā; saskaņo sadarbību un darbu veikšanas kārtību ar visiem būvobjekta būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem; dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi; atbild par to, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojektam, būvniecības normatīvu un standartu prasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto būvniecības izmaksu ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai attiecīgajā būvobjekta iecirknī; noformē būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamos pārskatus. Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs var strādāt uzņēmumos, kas nodrošina siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, vai būvmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. ...

  Provider NameRīgas Celtniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Lāzertehnoloģijas- Mag. studijas

  Programma izveidota sadarbībā ar Mitvaidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, metālu gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus. Studentiem ir iespēja: - apmeklēt vadošo lāzertehnoloģijas speciālistu – profesoru un lāzertehnikas ražotājfirmu pārstāvju - lekcijas; - praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi: makroapstrādi un mikroapstrādi, kā arī lāzersistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, metālapstrādē, komunikācijās, medicīnā, vides aizsardzībā u.c.; - uzzināt par lāzersistēmu uzbūvi, lāzeru fiziku un iegūt praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem lāzeriem; - studēt Latvijā un Vācijā, Mitveidas augstskolā, un iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Mitveidas augstskolas diplomus, vienu vai divus semestrus studējot Vācijā; - studēt budžeta vietā; - saņemt stipendiju studijām Vācijā; - apvienot studijas ar darbu. Programmas saturs A daļa – obligātie kursi Cietvielu fizika, Fizikālā analītika, Kvantu mehānika un statiskā fizika, Lāzerstarojuma un vielu mijiedarbības fizika, Lāzertehnika, Lāzertehnikas attīstības aktualitātes, Lāzertehnikas iekārtu konstruēšana, Lāzertehnoloģijas, Lāzerf ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Programmēšana un datortīklu administrēšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmā tiek piedāvāta specializācija divos virzienos: - Informācijas tehnoloģijas (programmēšana); - Programmatūras inženierija (datortīklu administrēšana). Iegūst vienu no kvalifikācijām: - programmētājs; vai - datorsistēmu un datortīklu administrators. Nozīmīgākie studiju kursi: Modulis – Programmētājs: Algoritmi un datu struktūras, Programmēšana II, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana, Mobilo aplikāciju izstrāde Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: MikroTik MTCNA kurss, Tīkla operētājsistēmas, Elektronika un elektrotehnika, Lokālo tīklu tehnoloģijas, Maršrutēšanas tehnoloģijas, Globālo tīklu tehnoloģijas Konkrētās profesijas obligātās izvēles kursi: Modulis – Programmētājs: Sistēmu objektorientētā modelēšana, Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata, Grafiskās lietotāju saskarnes, Lietotņu drošība Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: Datorgrafika, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Informācijas aizsardzība, Multimediju tehnoloģijas. Absolventu iespējas ◾Absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; ◾turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos. ...

  Provider NameOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Teacher. Sub-programme: Teacher – Master’s Degree in Education- Professional master studies

  Sub-programme: Teacher – Master’s Degree in Education gives the chance for teachers who already have higher professional education to obtain professional Master’s degree in education by acquiring the module “Education for Personal and Sustainable Wellbeing and Coherent Development of Society”. Based on research skills of examining, disseminating and implementing changes, the students gain understanding in building a sustainable cultural environment of education, developing educational practice for the growth of a holistic personality, improving the understanding of an educator’s professional identity and skills to evaluate pedagogic mastery. Students deepen interdisciplinary understanding of the effective didactic approaches and improve skills of implementing them into educational practice to raise and solve problems connected with wellbeing and harmonised development in formal, non-formal and informal learning practice in the context of the local community and global education, and developing a Master’s Paper connected with topical needs of education, thus contributing to the harmonious development of society. Career opportunities: the graduates of the program can work in the state and private educational institutions and other education-related institutions, etc. The obtained degree gives teachers a possibility to continue the studies in Doctoral programmes. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages