Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Vides zinātne- Bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-3. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un izpratni, kas ir spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā. Uzdevumi 1. Nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, kā rezultātā sagatavot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram. 2. Veikt pētījumus vides sistēmu un tehnoloģiju jomā. 3. Veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju Latvijas apstākļiem, realizējot pilotprojektus. 4. Veikt pētījumus, kas būtu par pamatu vides likumdošanas pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai. 5. Realizēt inovatīvus projektus, kas vērsti uz resursu patēriņa un vides piesārņojuma samazināšanu. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: •izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem; •spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa; •spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē; •izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c. •spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās; •spēj lietot datorrīkus un modelēšanas in ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Bibliotēkzinātne un informācija- Izglītības iestādes bibliotekārs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Izglītības iestādes bibliotekārs". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi izglītības iestāžu bibliotēkās, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm un izglītības iestāžu prasībām. Absolventi var strādāt valsts, pašvaldību, kā arī privāto izglītības iestāžu bibliotēkās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Būvniecība- 1. līm. prof. studijas

  Jaunā studiju programma radīta saistībā ar izmaiņām Būvniecības likumā, kas paredz, ka būvinženiera profesijā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga specialitātēs patstāvīgās prakses tiesības var saņemt tikai persona, kas ieguvusi 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā, apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas, prasmes un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi būvprakses sertifikātu. Šo izmaiņu rezultātā pieaudzis pieprasījums pēc 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības būvniecībā. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt fundamentālo un būvniecības nozares teorētisko pamatu apguvi un sagatavot vispusīgi izglītotus būvniecības speciālistus, veicinot viņu pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītām, brīvām, atbildīgām un radošām personībām, lai sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un kuri: - būtu spējīgi organizēt un vadīt ar būvniecību saistītus darbus; - varētu turpināt pašizglītošanos. Karjeras iespējas: Absolventi var stādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās. Pēc programmas beigšanas absolventiem būs iespēja turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā "Būvniecība". ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Electronic Devices and Industrial Electronic Equipment Maintenance- Professional bachelor studies

  The study programme is designed to educate multi-faceted specialists in technical maintenance, repair and operation of electronic equipment. The study programme also prepares students for further master's level studies. In the course of their studies, students are equipped with general and advanced specialist knowledge of the role, operation, operating characteristics and repairs of both the aviation electronic means of communication and consumer electronics. ...

  Provider NameRiga Aeronautical Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Electronics and Mobile Communication- Bachelor studies

  The programme comprises the courses on fundamental sciences – Mathematics, Physics, and Chemistry, understanding of which is mandatory for Electronics. As well as courses on computer literacy and application of computers in Electronics, courses on fundamentals of Electronics – circuit theory; signal theory, electrodynamics and electron devices. Understanding of the latter is necessary in order to be able to design analogue and digital devices, to understand the operation of modern electronic systems such as radio systems and those of image transmission. The programme comprises also humanitarian subjects and subjects of free choice. Career Opportunities The knowledge acquired allows alumni of the study programme to start work in electronics enterprises which design and produce devices and equipment where many purpose electronic components are used; in organisations which operate in the field of computer applications, processing and transmission of information, automation, exploitation of every day techniques; exploitation of medical equipment. Alumni can be involved in design and production of different systems and components, their experimental control, exploitation and maintenance of different electronic systems. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Informācijas tehnoloģijas- Prof. bak. studijas

  Studiju procesā tiek izmantoti jaunākie e-vides un studiju vides virtualizācijas risinājumi, tehniskais nodrošinājums balstīts uz atvērtajām tehnoloģijām. Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas darba devējiem. Pasniedzēji ir praktizējoši informācijas tehnoloģiju speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kuri ikdienā nodarbojas ar dažādu risinājumu izstrādi, sistēmu uzturēšanu un projektēšanu. Lektori studentu vidū vienmēr meklē jaunus talantus, piedāvājot lieliskas prakses vietas vai vakances savos uzņēmumus. Kur varēs strādāt? Pieprasījums pēc izglītotiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem, t.sk. programmēšanas inženieriem, Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Profesionāls speciālists var strādāt jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī turpināt studijas maģistrantūrā. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • IT jomu regulējošu likumdošanu (Latvijā un ES), starptautiskas regulas un direktīvas, instrukcijas un citas vadlīnijas un dokumentus, kas ir nepieciešami programmētāja darbā. • Programmatūras projektējuma apraksta dokumentācijas sastādīšanas noteikumus, izveidotās programmas uzbūvi un darbības principus, pilnas sistēmas projektēšanas noteikumus. • Datu aizsardzības, drošības pasākumu un standartu piemērošanas iespējas. • Programmatūras izstrādes tehnoloģijas, piemērām, dažāda tipa programmatūras sistēmu izveidošanas, implementēšanas, testēšanas un uzturēšanas noteikumus, lietojot modernas metodes un tehnoloģijas, kā arī programmatūras projektu pārvaldību. Prot: • Novērtēt pasūtītāj ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. International Business and Export Management- Master studies

  Ventspils University College and Krems University of Applied Sciences double diploma joint Master study programme “International Business and Export Management” The main characteristics of the programme: - Upon graduation graduates receive two diplomas – Ventspils University and Krems University of Applied Sciences; - According to the employers survey the best study programme in Austria; - Excellent career development opportunities and 100% employability in local and global markets - International faculty from Baltic countries, Austria, other European countries, the USA; - Structure of the study programme is based on module principle therefore, it would be possible to combine work and studies; - Two-year study programme comprises courses on general topics including International Marketing Management; Corporate Strategies, International Finances, Investments and Budgeting as well as specific courses related to international business and export management i.e. International Business and Strategic Change. E-Marketing and New Trends in Sales Techniques, Strategic Purchase and Global Sourcing; - Students can specialize in five areas including Foreign Trade Techniques, International Market Management and Sourcing, Business Finance and Controlling, International Law and Global Political Studies, Human Resource and Intercultural Management; - Excellent networking opportunities during the studies and after graduation ...

  Provider NameVentspils University College

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Rūpnieciskā farmācija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Kopīga studiju programma, kuras realizēšanā piedalās divu augstskolu – RTU un RSU docētāji; tādējādi jau studiju procesā tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai starp divām profesijām, bez kuras nav iespējama veiksmīga farmaceitiskā industrija. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas rūpnieciskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas rūpnieciskajā farmācijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs - Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm - Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai - Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū - Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu - Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt slimnīcās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un par pasniedzējiem augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starptautiskais bizness un eksporta menedžments- Mag. studijas

  Starptautiska maģistra studiju programma sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti, Austrija (IMC University of Applied Sciences of Krems). Mācības tiek īstenotas pēc moduļa principa, lai arī biznesā aktīvi nodarbināti cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās. Studiju programma ir veidota tā, lai tā atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un arī veicinātas starptautiskās attiecības. Studenti, kuri pabeidz šo programmu iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā, kā arī iegūst padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem. Studiju programmas mērķis Sagatavot speciālistus, kuri spēj: 1. veikt pētniecības darbus, kas balstīti uz uzņēmējdarbības un biznesa vadības teorētiskās bāzes dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās un uzņēmumos; 2. balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto prasmju un iemaņu kompleksu, konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; 3. sekmīgi apgūt tālāku izglītību studijās doktorantūras programmās. Studiju programmas uzdevumi 1. sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu eksporta pārvaldībā, starptautiskā biznesa vadī ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, lai tos izmantotu praktiskajā darbā, analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī. Iegūtās zināšanas - Mārketinga un vadības zinātnes teorijas, to vēsturiskā attīstība un jaunākās tendences - Padziļinātas zināšanas par būtiskākajiem starptautiskā mārketinga un vadības zinātnes aspektiem - Izpratne par mārketinga un vadības zinātnes teorētisko konceptu un likumsakarību praktiskajām izpausmēm - Kritiski analizēt procesus starptautiskajā ekonomikā, mārketingā un starptautiskās uzņēmējdarbības organizācijā un vadībā Iegūtās prasmes - Veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, prast analizēt zinātnisko literatūru, formulēt problēmas, īstenot kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus un piedāvāt problēmas risinājuma variantus - Argumentēti diskutēt par aktuālajām starptautiskās ekonomiskās politikas, mārketinga un uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām - Pielietot teorētiskās zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā, risinot starptautiskā mārketinga un biznesa vadības problēmas. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages