Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Mākslas institūciju pārvaldība- Tūrisms- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Tūrisms". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju tūrismā". Specializācijas mērķis Kultūras menedžmenta specializācijas “Tūrisms” ietvaros tiek apgūtas gan pamata, gan padziļinātas zināšanas par tūrisma kultūras vēsturisko, teorētisko un praktisko attīstību un kritiku līdz ar diskusijām un radošu, atbildīgu, ilgtspējīgu piemēru veidošanu, kā rezultātā top jauna, inteliģenta ceļotāju un jomas profesionāļu paaudze ar dziņu būvēt laikmetīgu un atbildīgu tūrisma kultūru un ceļošanas vidi. Darba process tiek īstenots ar neskaitāmu pasaules piemēru analīzi un tūrisma kultūras procesu izpēti gan teorētiski, gan ar starpdisciplināru ekskursiju, ekspedīciju, eksperimentu, vasaras skolas un darbnīcu palīdzību, ar piemēriem no pasaules pieredzes, kā arī tiekoties ar radošiem nozares profesionāļiem. Visbeidzot, studijas saistās ar diskusiju, kritikas, debašu paneļiem par tūrismu un tā rītdienu, pat parītdienu (tieši diskusiju process ir nozīmīgākais kodols studiju darbā – apmainīties ne tikai ar viedokļiem un pieredzēm, bet reizē motivēt uzdot jautājumus par šī brīža rutīnu un studenta paša pieredzi, meklējot snieguma plaisas vai, tieši otrādi, pastāvēt un pierādīt kāda elementa nozīmību). Mērķis un uzdevumi: nodrošināt iespēju iegūt unikālas, ilgtspējīgas, radošas, mūsdienīgas prasmes tūrisma kultūrā un kritikā, un sagatavot laikmetīgus nozares profesionāļus, kas, gan sadarbojoties, gan patstāvīgi spētu veikt kā teorētisku, ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma ir domāta sociālās labklājības jomā strādājošiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt supervizora profesionālo kvalifikāciju sociālā darba un karitatīvā sociālā darba supervīzijas jomā – profesionālai un kvalitatīvai supervīzijas procesa organizēšanai un vadīšanai. Programma attīsta prasmes lietot starpdisciplinārās pētnieciskās metodes sociālā darba jomā un ar to saistītajā pētniecībā. Programmas uzdevumi ir 1) sagatavot labus speciālistus ar padziļinātām teorētiskām un praktiskajām zināšanām sociālā darba supervīzijas jomā; 2) attīstīt jaunas pieejas profesionālajā darbībā; 3) apgūt dažādās supervīzijas formas (individuālā, grupu, komandas, organizācijas u.c.) sociālajā darbā; 4) izmantot inovatīvas pieejas supervīzijā (karitatīvā supervīzija u.c.); 5) motivēt mūžizglītībai, sistemātiskai savas kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālajai izaugsmei (doktora līmeņa studijas); un 6) attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā. Studiju programmu vada un docē pieredzējuši vietējie un ārzemju supervizori un akadēmiskie mācībspēki. Ir nodrošinātas supervīzijas prakses iespējas Latvijas sociālajos dienestos. Programma nodrošina arī kursus profesionālās kompetences sniegšanā uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā. Erasmus+ programmas ietvaros iespējamas studiju vai prakses iespējas ārzemēs. Studiju programmas izstrādē ņemti vērā Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) kompetences standarti izglītības programmu izveidē, un tajā iestrādāti starpdisciplinārās pētniecības principi un ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Automobiļu transports- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-5. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; - sniegt visaptverošas automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni; - veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - attīstīt spējas īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu automobiļu transporta jomā; - spēj veicināt, īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas; - spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsv ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Būvdarbu vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītāju sagatavošanu, kuri var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un patstāvīgās studijās apgūt fundamentālās zinātnes, būvniecības vadīšanai atbilstošos tehniskos, ekonomiskos un humanitāros priekšmetus. Pirmā līmeņa profesionālo studiju rezultātā studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt augstāka līmeņa studijas būvniecības nozares profesionālā bakalaura stadiju programmās. Mērķis Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" mērķi ir sagatavot speciālistus būvniecības nozarē: - atbilstoši darba tirgus prasībām; - atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (LR augstākās profesionālās izglītības standarts); - nodrošinot zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu sagatavojot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai būvuzņēmumos; - veicinot motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko izglītību un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju būvniecībā. Uzdevumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvdarbu vadīšana" uzdevumi: - nodrošināt 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Būvniecība (transportbūves)- 1. līm. prof. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-3. kurss - Rīgā (pilna laika); 1. kurss jāmācās filiālē, 2.-3,5. kurss - Rīgā (nepilna laika). Specializācija virzienā Transportbūves. Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai. Uzdevumi Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju m ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Cilvēku resursu vadīšana (Biroja administrēšana)- 1. līm. prof. studijas

  RTU Ventspils filiālē uzņem programmas specializācijas virzienā „biroja darba vadīšana”. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot augsti kvalificētu biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu izvēlētājā profesijā. Programmas ietvarā tiek piešķirtas divas profesionālās kvalifikācijas: personāla speciālists un biroja administrators, tādējādi programmas realizēšanai tiek izvirzīti apakšmērķi atbilstoši specializācijai. Uzdevumi Specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot biroja speciālistu, kurš spēj koordinēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) biroja darbu: organizēt informācijas apriti, nodrošināt informācijas sagatavošanu, pārzināt uzņēmuma dokumentāciju, identificēt un formulēt problēmu, konsultēt vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolēt un saskaņot darbu izpildes termiņus; pārstāvēt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) sadarbībā ar klientiem un partneriem; vadīt citus darbiniekus. Studiju rezultāti Studiju programmas specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj: - pielietot iegūtās zināšanas darbā īstenojot biroja darba vadības funkcijas uzņēmumā; - sagatavot, noformēt un kārtot lietvedības dokumentus at ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus komercdarbības (uzņēmējdarbības) speciālistus, kuri var veikt uzņēmējdarbības (komercdarbības) organizēšanu un vadīšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvu saimniecisko darbību. Studiju programmas īstenošanas uzdevumi: 1. sagatavot kvalificētus konkurētspējīgus uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistus, nodrošinot praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apmācību; 2. sniegt komercdarbības jomā nepieciešamās padziļinātās zināšanas normatīvo aktu izpratnē; 3. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Gulbenes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Materiālu tehnoloģija un dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju norises vieta: Cēsis 1.-2. kurss, Rīgā 3.-4. kurss. Cēsu filiālē uzņem programmā "Materiālu tehnoloģija un dizains" ar specializāciju koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam tehnoloģiju un dizaina jomā, specializējoties jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu koka patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē un projektēšanā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi var strādāt par dizaineriem un dizaina konsultantiem, projektēšanas grupas locekļiem, vadītājiem, uzņēmuma vadītājiem vai neatkarīgiem dizaineriem, var atvērt un apsaimniekot savu uzņēmumu, veidot mazsēriju un rūpnieciskās kolekcijas, strādāt dizaina studijās, arhitektu birojos, kā arī atvērt savas dizaina studijas, darbnīcas, meistardarbnīcas. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis saskaņā ar profesijas standartu ir: 1. sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj konkurēt darba tirgū; 2. sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (tirdzniecības) un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj patstāvīgi risināt ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodrošināt un veikt namu pārvaldnieka funkcijas un pieņemt atbildīgus lēmums; 3. veidot studiju programmu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Uzdevumi: 1. nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā; 2. nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas namu pārvaldnieka darba uzsākšanai un veikšanai; 3. nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam; 4. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Valmieras filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages