Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Information Technologies for Sustainable Development (Programming)- Professional bachelor studies

  Information technologies for sustainable development are an area within the discipline of information technologies. Solutions for sustainable development are important component for future development of societies that comes hand in hand with smart management of resources, preserving environment, etc. This study programme provides knowledge of information technologies with focus on sustainability of software and hardware solutions created. In this programme students learn to design interdisciplinary software solutions with quality aspect in mind throughout the design process. Courses are carried out in specially designed laboratories that focus on software development and quality assurance as well students spend one year internship in large worldwide known IT companies, such as Accenture, Tele2, Exigen Services, with options to join and establish IT start-ups or join emerging companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. International Media and Culture Management (enrollment in 2019)- Master studies

  The aim of the programme is to train competitive media and culture managers capable of working and succeeding in contemporary European cultural space in various branches of culture. Overall, the programme develops understanding of the functioning of cultural, media and arts organizations, various mechanisms of financing culture and their legal regulation; apart from that, it gives an insight in the current cultural processes and provides both theoretical and practical knowledge so that the programme graduates would be able to work in various branches of culture: visual arts, scenic arts, music, museums and galleries, festivals, media, and cultural policy. The courses are delivered by Latvian and German academic staff. Most of them are not only educators with rich teaching experience in international universities and other institutions of higher education, but also active practitioners who have achieved a leading position in their field of work. Apart from theoretical knowledge, the programme puts a particular emphasis on practical activities. The students are involved in various projects and do their internship in one of the numerous institutions offered in Germany. Courses of study: Cultural Management Culture Marketing Management of Media, Brand and Communication Culture Policy in Latvia and Europe Trends of Cultural, Creative and Experience Economy Modern Trends in Culture, Media and Management Cultural Industries. Digital Communication Media Industry Copyright and Contract Law Enterpreneurship and Busines ...

  Provider NameLatvian Academy of Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Militārā vadība un drošība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: 1.Izglītot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā. 2.Paaugstināt virsnieku profesionālo kompetenci, lai viņi spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās. Studiju programmas uzdevumi: 1.Sniegt studentiem mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un izkopt prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā. 2.Sekmēt vecāko virsnieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi militārās vadības un drošības jautājumos. 3.Iemācīt zinātniski pētnieciskā darba metodoloģiju, lai vecākie virsnieki spētu veikt stratēģiska līmeņa problēmu analīzi un to pasniegt zinātniska raksta formā. 4.Pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai spētu kvalitatīvi strādāt starptautiskajā militārajā vidē. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības. Kandidātu pieteikšanās notiek NAA Mācību programmu plānošanas un atbalsta daļā, ierodoties personīgi, vai dokumenti jānosūta pa pastu 2017. gada 1.oktobrim (pasta ...

  Provider NameLatvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pārtikas produktu pārstrāde- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi: Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Darba tiesības, Uzņēmējdarbības un ražošanas procesu organizēšana un plānošana, Lietišķā svešvaloda, Augstākā matemātika, Materiālzinības, Termodinamika un siltumtehnika, Aukstumtehnika, Mehānika, Automātiskā vadība un regulēšana, Elektrotehnika, Informācijas tehnoloģijas, Ražošanas objektu projektēšanas pamati, Ķīmija Nozares profesionālās specializācijas kursi: Pārtikas produktu ķīmija, Bioķīmija un molekulārā bioloģija, Pārtikas mikrobioloģija un biotehnoloģijas, Uztura mācība, Kvalitātes vadība, Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas - uzsākt profesionālo darbību pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijā; - turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Reģionālie mediji un komunikācija- Mag. studijas

  Programmas saturs Obligātie kursi - A daļa Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē. Obligātās izvēles kursi - B daļa Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c. Absolventu iespējas Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs- Prof. bak. studijas

  Starpaugstskolu studiju programma: programmu īsteno divas augstskolas - Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU). Programmu beidzot, iegūst profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju (1.-6. klase) un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (7.-9. klase): matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotājs. Tālmācība dod iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Visi studiju materiāli, diskusijas un forumi tiek nodrošināti tiešsaistē. Arī pārbaudījumus, izņemot kvalifikācijas eksāmenus, students kārto tiešsaistē. Šāds studiju veids ir īpaši ērts tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas. Studiju rezultāti: Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un skolotāja diplomu saņem izglītojamais, kurš: ir ieguvis zināšanas, prasmes, kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, ko raksturo spējas : 1. Izmantot mācību procesa plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādnes un mācību tehnoloģijas. 2. Īstenot pedagoģisko darbību atbilstoši skolēnu vajadzībām iekļaujošas vides kontekstā un inovatīvajām izglītības procesa attīstības tendencēm. 3. Izstrādāt un īstenot elastīgu integrēto mācību saturu un vadīt integrēto mācību nodarbības pamatizglītības 1.posma skolēniem. 4. Patstāvīgi un atbildīgi plānot mācību procesu iz ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai var strādāt dažādos privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt paši savus uzņēmumus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Dizains un amatniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: - tekstiltehnoloģijas un dizains, - koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību. Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Grāmatvedība- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi: Profesionālā svešvaloda, Socioloģija, Tirgzinība, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Dokumentu pārvaldība u.c. Nozares profesionālās specializācijas kursi: Ievads grāmatvedībā, Ievads uzņēmējdrabībā, Vadības grāmatvedība, Finanses un kredīts, Projektu vadība, Finanšu grāmatvedība, Nodekļi un nodevas, Uzņēmumu finanšu pārvaldība, Uzņēmējdarbības un darba tiesības, Revīzija un audits, datorgrāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, E-komercija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas - uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā; - turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Komercdarbība un uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Mērķi: Nodrošināt kompetentu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības vadītāju sagatavošanu, kuri izpratīs un spēs noteikt uzņēmējdarbības vadības procesus, nodrošinās praktisku uzņēmuma darbību, atbilstoši mūsdienu sociālekonomiskās situācijas attīstībai un būs gatavi pašpilnveidei Profesionālais statuss: Dod tiesības sākt darbu uzņēmumu un organizāciju vadītāja profesijā Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: Ekonomika, vadībzinātne, mārketings, inovācijas Studiju rezultāti: Spēja realizēt vadību, t.i., formulēt mērķus, izstrādāt uzņēmuma darbībai atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas politiku un efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas, un organizēt darbiniekus to sasniegšanai, radot vajadzīgos stimulus; prasme izstrādāt ilglaicīgus un īslaicīgus stratēģiskos un operatīvos uzņēmējdarbības plānus; plānot uzņēmuma finanses un atbilstošu mārketinga politiku, uzņēmuma vadīšanas procesā maksimizēt kā patērētāju izdevīgumu, tā savus ienākumus, tirgus orientētas organizācijas radīšanā; analizēt uzņēmuma darbības rādītājus un pieņemt lēmumus, lai veicinātu komercorganizācijas darbības efektivitāti; prast pielietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas uzņēmuma vadīšanā un mārketinga komunikāciju tehnoloģiju modeļa izveidē; orientēties uzņēmuma darba reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīv ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages