Eures Search

Search results

Search found 11005 items
 1. Mākslas institūciju pārvaldība- Tūrisms- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Tūrisms". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju tūrismā". Specializācijas mērķis Kultūras menedžmenta specializācijas “Tūrisms” ietvaros tiek apgūtas gan pamata, gan padziļinātas zināšanas par tūrisma kultūras vēsturisko, teorētisko un praktisko attīstību un kritiku līdz ar diskusijām un radošu, atbildīgu, ilgtspējīgu piemēru veidošanu, kā rezultātā top jauna, inteliģenta ceļotāju un jomas profesionāļu paaudze ar dziņu būvēt laikmetīgu un atbildīgu tūrisma kultūru un ceļošanas vidi. Darba process tiek īstenots ar neskaitāmu pasaules piemēru analīzi un tūrisma kultūras procesu izpēti gan teorētiski, gan ar starpdisciplināru ekskursiju, ekspedīciju, eksperimentu, vasaras skolas un darbnīcu palīdzību, ar piemēriem no pasaules pieredzes, kā arī tiekoties ar radošiem nozares profesionāļiem. Visbeidzot, studijas saistās ar diskusiju, kritikas, debašu paneļiem par tūrismu un tā rītdienu, pat parītdienu (tieši diskusiju process ir nozīmīgākais kodols studiju darbā – apmainīties ne tikai ar viedokļiem un pieredzēm, bet reizē motivēt uzdot jautājumus par šī brīža rutīnu un studenta paša pieredzi, meklējot snieguma plaisas vai, tieši otrādi, pastāvēt un pierādīt kāda elementa nozīmību). Mērķis un uzdevumi: nodrošināt iespēju iegūt unikālas, ilgtspējīgas, radošas, mūsdienīgas prasmes tūrisma kultūrā un kritikā, un sagatavot laikmetīgus nozares profesionāļus, kas, gan sadarbojoties, gan patstāvīgi spētu veikt kā teorētisku, ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Veselības aprūpes speciālists sportā- Prof. mag. studijas

  Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Profesionālais maģistrs veselības aprūpē ar vienu no kvalifikācijām: - sporta fizioterapeits vai - pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā. Programmu beidzot, speciālisti ir sagatavoti atbilstoši profesijas standartam darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai, sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Sporta skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst funkcionālās anatomijas pamatus, bērnu, pusaudžu fizioloģiskās īpatnības, mācību metodiku vingrošanā, vieglatlētikā, basketbolā, frīsbijā, volejbolā, florbolā, peldēšanā, futbolā, handbolā, aerobikā, atlētiskajā vingrošanā, sporta didaktiku un teoriju, gūst pieredzi stundu, nodarbību vadīšanā un sporta aktivitāšu organizēšanā bērniem ar veselības problēmām. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodr ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Viesnīcu vadība- 1. līm. prof. studijas

  Viesnīcu pakalpojumu organizators prot uzņemt viesus viesnīcā, sagatavot telpas viesu uzņemšanai, veikt viesu apkalpošanu restorānā, realizēt personāla vadību, plānot struktūrvienības finanses, kontrolēt finanses, vadīt pakalpojumu pārdošanu, svešvalodas profesionālajā jomā. Programma ietver praksi. Iespēja izvēlēties no vairākiem skolas partneru piedāvājumiem Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider Name"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Hospitality Management- Bachelor studies

  The programme will provide applied skills and concepts related to the hospitality. The course trains skilled professionals so that graduates will be able to work in a dynamic multicultural domestic and international market, who understand communication, organization, and management of the services in the companies of the hospitality sector and are able to work/act responsibly, creatively and innovatively ensuring the quality of the services provided. Visiting professors from partner universities will be involved as teachers and advisors in the programme. Students have an opportunity to participate in Erasmus mobility for studies and traineeship. ...

  Provider NameRezekne Academy of Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sport Science- Doctoral studies

  The study programme is aimed at developing sport science in Latvia, providing doctoral students the possibility to obtain internationally comparable competence in sport science and internationally comparable doctor degree; development of doctoral student's personality to work in education institutions, evolvement of creative personality. Studies ar organised in the form of lectures, seminars and discussion groups. The studies include the mastering of theoretical knowledge and research skills in sport science and in similar fields of sciences - pedagogy, psychology, biology, physiology etc. Students in this programme acquire the ability to carry out research independently, developing the abilities and skills of research analysis to solve different problems independently. ...

  Provider NameLatvian Academy of Sport Education

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Sport Science- Professional bachelor studies

  The study programme is aimed at providing professional studies, based upon the theoretical foundations of Sport science and the Standards of the profession. Studies are organised in the form of lectures, seminars, discussion groups, interactive and cooperative learning. Main courses offered include Pedagogy, Psychology, Sport History, Sport Theory, Sports (Sport Games, Athletics, Skiing, Tourism and Swimming). Students in this programme acquire the skills necessary to engage in professional, innovative and research activities in the sphere of sport, and the sphere of sport specific fundamental and specific knowledge. The graduates of this programme are usually employed as sport teachers, sport managers, coaches of different sports. Professional qualification to be acquired: EDUCATION AND SPORT SPECIALIST with two qualifications: - a sports teacher and a sports manager, - a sports teacher and a recreation specialist, - a senior coach of a definite sport and a sports manager, - a sports teacher and a senior coach of a definite sport, - a senior coach of a definite sport and a recreation specialist. ...

  Provider NameLatvian Academy of Sport Education

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sport Science- Professional master studies

  The aims of the study programme are to provide studies in the sphere of Sport science, corresponding to the economic, culture and social needs of the state; to promote the acquisition of scientific and research skills in Sport science; to educate professional qualification specialists in Sport science; as well as promote their competitiveness in changing socio-economic conditions and international labour market; to foster abilities for creative, research and pedagogical work in the sphere of Sport science. Studies are organised in the form of lectures and interactive classes. Main courses offered include Theory and practice of Sport, Pedagogy and psychology, Research. Students in this programme acquire the scientific and research skills and the sphere of sport specific knowledge. Professional qualification to be acquired. EDUCATION AND SPORT SPECIALIST with one of the following qualifications: - a sports teacher - a sports senior coach, - a sport manager, - a recreation specialist ...

  Provider NameLatvian Academy of Sport Education

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā- Prof. mag. studijas

  Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri ir spējīgi sekmīgi konkurēt atpūtas un izklaides industrijas darba tirgū Latvijā, ES un NVS valstīs. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu, veikt zinātnisko darbību un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds ļauj strādāt vadošajos amatos tūrisma un viesmīlības nozarē, atpūtas un izklaides industrijā, kurās nepieciešams maģistra grāds. Programmas mērķis - augsti kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana atpūtas un izklaides nozarē, kuriem ir gan teorētiskās zināšanas, gan profesionālās prakses prasmes atbilstošas mūsdienu starptautisko prasību līmenim, - spēja radoši risināt uzdevumus, darbs starptautiskajās un starpdisciplinārās komandās, efektīva uzņēmumu un organizāciju vadība, projektu plānošana un to īstenošana Latvijā un ārvalstīs. Studiju programma ietver humanitāro zinātņu bloku un vadības disciplīnu bloka, liela uzmanība ir pievērsta tēmām, kuras ir saistītas ar psiholoģiju un pedagoģiju, ir iespēja mācīties brīvas izvēles studiju disciplīnas, kuras ir aktuālas maģistrantu profesionālajām interesēm. Liela uzmanība tiek pievērsta speciālistu radošajam sagatavošanas posmam. Nozīmīga ir topošo speciālistu sagatavošana prakstiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kuru laikā maģistranti nostiprina iegūtās zināšanas un pielieto tās praksē. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā. Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas ārstēšanas metodes, kas ietver: • ārstniecisko vingrošanu; • masāžu; • postizometriskās relaksācijas metodes; • mobilizācijas tehniku; • manuālo terapiju; • fizikālās procedūras u.c. Studiju laikā mācību un stažēšanās prakses studentiem tiek organizētas ārstniecības iestādēs un sporta medicīnas centros. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages