Eures Search

Search results

Search found 7070 items
 1. Māszinības (ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mācību saturs ir saskaņots ar RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes piedāvāto profesionālā bakalaura programmu Māszinības. Studiju laikā iespējams specializēties vienā no septiņām medicīnas māsas pamatspecialitātēm: - ambulatorās aprūpes māsa; - operāciju māsa; - ķirurģiskās aprūpes māsa; - garīgās veselības aprūpes māsa; - internās aprūpes māsa; - bērnu aprūpes māsa; - anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās medicīnas māsa. Absolventi var iegūt profesionālā bakalaura grādu, studējot RSU profesionālā bakalaura programmā Māszinības. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ārstnieciskā masāža- 1. līm. prof. studijas

  Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. Absolventi strādā ārstniecības iestādēs un rehabilitācijas centros, skaistumkopšanas salonos, veselības centros, sporta klubos, ir iespēja strādāt kā pašnodarbinātai personai. Studiju programmas mērķis: • Nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus un veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētika normas prasības. Studiju programmas uzdevumi: • Nodrošināt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu atbilstoši MK noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. • Sagatavot kvalificētus masierus, kuri spēj apmierināt sabiedrības veselības vajadzības. • Sekmēt studentu izpratni par profesionālo ētiku kā dzīves darbības normu nacionālo un vispārcilvēcisko tikumisko vērtību statusā. • Sekmēt studentu profesionālo kompetenču pilnveidi, kas ir atbilstošas darba tirgus prasībām un veicinās konkurētspēju darba tirgū. • Sekmēt studējošo iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu 2. līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Rūpnieciskā farmācija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Kopīga studiju programma, kuras realizēšanā piedalās divu augstskolu – RTU un RSU docētāji; tādējādi jau studiju procesā tiek radīti priekšnosacījumi sadarbībai starp divām profesijām, bez kuras nav iespējama veiksmīga farmaceitiskā industrija. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas rūpnieciskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas rūpnieciskajā farmācijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs - Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm - Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai - Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū - Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu - Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt slimnīcās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs un par pasniedzējiem augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Dentistry

  The dental curriculum leads to the dentist degree, and forms the basis for specialist education or scientific (PhD) studies. The aim of the study programme is to prepare qualified specialists with theoretical and practical skills appropriate to commence independently practicing general dentistry. The study program has been developed according to EU Directive 2005/36/EC of mutual recognition of qualifications of health care professionals, directly related to the guidelines of Association of Dental Education in Europe. The study programme comprises several components like biomedical subjects, common to medicine and dentistry- progressing from cell biology and biochemistry to anatomy and physiology of the human body, pharmacology, pathology, microbiology, epidemiology and related sciences like psychology, ethics and practice management. Appreciation of human development, structure, function, pathology, diagnosis and treatment of human diseases will be taught in modular form based on the systems of human body. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Public Health- Master studies

  The aim of the programme is to prepare highly skilled specialists for the scientific research in the field of public health (epidemiology, environmental health, health promotion, health care organization and health statistics) with fundamental theoretical knowledge in public health and research methodology and practical skills of public health research. Master's study program has been worked out considering the recommendations of the Association of European Public Health Schools (ASPHER). Main objectives of the Study Programme: - to provide students with opportunities to acquire in-depth theoretical knowledge in public health and research methodology; - to promote skills and competences necessary for research data collection, processing and analysis; - to develop the ability to link together theoretical knowledge and research findings in public health practice; - to promote the use of evidence-based decisions in public health practice; - to provide an opportunity for acquisition of additional knowledge in elective study courses because of need to form a multi-disciplinary approach to specific public health problems; - to increase students participation in research (projects, conferences, publication); - to provide the ability of graduates to compete in the European labour market. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ārstnieciskā masāža- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis – nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām. Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona. Apgūstamie studiju kursi Vispārizglītojošie studiju kursi – Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna. Nozares studiju kursi – Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem- Prof. mag. studijas

  PRASMES Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Apgūsi nozares studiju kursus veselības un farmācijas biznesa vadībā. KARJERA Iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par augstākā līmeņa vadītāju vai sava biznesa vadītāju, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai biznesa vadībā, bet arī veselības un aprūpes iestāžu vadībā; Iegūtās zināšanas sniegs iespēju darba prasmes izmantot praksē kādā no nozares uzņēmumiem, veicot ar veselības vadības jomu saistītu projektu realizāciju. PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos veselības aprūpes jomā. SERTIFIKĀTS: Biznesa augstskolas Turība izdots izglītības sertifikāts par programmas ietvaros apgūtiem kursiem veselības un aprūpes iestāžu vadībā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Rehabilitācija- Mag. studijas

  Akadēmiskās maģistra studiju programmas Rehabilitācija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus multiprofesionālajā rehabilitācijas nozarē, kuri spēj efektīvi organizēt un sniegt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus, īstenot savu pētniecisko darbību un sekmīgi iekļauties rehabilitoloģijas akadēmiskajā vidē. Iegūtās zināšanas • Veselības aprūpes organizācija un attīstības tendences mūsdienās • Izpratne par funkcionālo spēju ierobežojumu dinamiku un sekām dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība), kā arī seku nozīmi sabiedrības veselības kontekstā • Izpratne par rehabilitācijas procesa fāzēm, norisi, dinamiku un rezultātiem dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība) • Izpratne par nepieciešamību patstāvīgi papildināt un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju Iegūtās prasmes • Analizēt un izvērtēt savas profesijas vai organizācijas specifiku, vajadzības un resursus rehabilitācijas un veselības aprūpes kontekstā • Pielietot atbilstīgas novērtēšanas metodes, dokumentē un analizē novērtējumu rezultātus, plānot un vadīt rehabilitācijas procesu (indivīdiem un grupām) • Patstāvīgi plānot un organizēt jaunus efektīvus rehabilitācijas pakalpojumus balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem nozarē • Informēt un izglītot sabiedrību (indivīdus un grupas) par rehabilitācijas metodēm un pakalpojumiem funkcionālo ierobežojumu seku mazināšanai un veselības veicināšanai. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Veselības aprūpes speciālists sportā- Prof. mag. studijas

  Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Profesionālais maģistrs veselības aprūpē ar vienu no kvalifikācijām: - sporta fizioterapeits vai - pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā. Programmu beidzot, speciālisti ir sagatavoti atbilstoši profesijas standartam darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai, sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Health Management- Professional master studies

  Health Management is the only programme of the kind in the Baltics. It gives an opportunity to obtain theoretical and practical knowledge in Health Management field based on European and international approach to health system management and applicable in real work. This study program is module-based, and part of the teaching staff is invited from foreign Universities. The programme is jointly implemented by Riga Stradiņš University (RSU) and Riga International School of Economics and Business Administration. The program has been designed to: • develop the knowledge of economics and management needed for effective health organization or business administration, • prepare high quality and professional managers in health industry, • support implementation of development and transformation projects in health organizations and enterprises. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages