Eures Search

Search results

Search found 10152 items
 1. Slovenski študiji (Slovenian Studies)

  Dodiplomski program Slovenski študij združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (New University, Faculty of Slovenian...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Družboslovna informatika

  Program ponuja dve smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna informatika. Prva smer je namenjena predvsem tistim, ki jih zanimajo družboslovni vidiki in raziskovanje interneta in drugih IKT, medtem ko druga smer daje večji poudarek računalniškim kompetencam za uporabo in (so)ustvarjanje internetnih in ostalih IKT. S tem imajo študenti možnost za izoblikovanje kariernih profilov, ki omogočajo zaposlitev v hitro rastočih zaposlitvenih sektorjih digitalne družbe, ali pa za nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Komunikologija- Medijske in komunikacijske študije

  Cilj študijskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno kompetentnega in družboslovno razgledanega diplomanta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Študijski program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti univerzitetno izobrazbo za delo v množičnih medijih bodisi kot načrtovalci/-ke uredniške politike ali raziskovalci/-ke v službah za raziskovanje medijskega občinstva in analizo programov. Namenjen je obenem tistim, ki jih zanima delo na različnih področjih medijskega načrtovanja, svetovanja in organiziranja komuniciranja v podjetjih, organizacijah, zavodih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Komunikologija- Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

  Program izobražuje razgledane družboslovne strokovnjake s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. S tem povezana ključna cilja programa sta: posredovanje teoretičnih, metodoloških in praktičnih znanj ter orodij, ki so potrebna za načrtovanje, koordinacijo in izvajanje komunikacijskih in marketinških nalog v praksi; posredovanje znanj, spretnosti in učenje pristopov z namenom izuriti strokovnjake, ki se bodo sposobni spopadati s pogosto konfliktnimi zahtevami deležnikov zunaj in znotraj organizacije in bili zmožni z njimi komunicirati in graditi odnose. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Uporabna psihologija (Applied Psychology)

  Namen študijskega programa je izobraziti in usposobiti strokovnjake psihologe, ki bodo s pridobljenim znanjem, veščinami in kompetencami lahko samostojno opravljali delo na področjih, ki zahtevajo poznavanje kompleksne determiniranosti individualnega in skupinskega vedenja ter aplikacijo teh spoznanj v reševanje sodobnih problemov družbe, skupin in posameznika, bolj specifično pa s področja (duševnega) zdravja, psiholoških spoznanj glede zdravega delovnega okolja, izobrazˇevanja, individualnega razvoja posameznika itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Strateški komunikacijski management (Strategic Communication Management, Ph. D. Program)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) ter k novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metodološka znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa (upravljanje in vodenje informacij in komunikacij na vseh stopnjah managerskega procesa). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Obramboslovje

  Splošni cilj programa je študenta usposobiti, da postane strokovnjak za varnostne in obrambne zadeve, ki bo sposoben analitično in praktično delovati v okviru sistema nacionalne varnosti, mednarodnih varnostnih organizacij in drugod, kjer je pomemben vidik varnosti. Iz splošnega cilja izhajajo naslednji konkretni cilji programa: seznaniti študente z interdisciplinarnimi pristopi k proučevanju sodobne varnosti in obrambe ter zaščite; opremiti študente z ustreznimi teoretičnimi, metodološkimi, analitičnimi in praktičnimi znanji za razumevanje sodobnega varnostnega okolja in za prilagodljivo ter inovativno iskanje odzivov na sodobne varnostne grožnje; usposobiti študente za aktivno vključitev v varnostno prakso oziroma institucije, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem nacionalne in mednarodne varnosti; naučiti študente, da so sposobni kritično oceniti sodobne varnostne pojave; opremiti študente s komunikacijskimi spretnostmi in sposobnostmi, da bodo znali ustrezno ustno in pisno sporočati varnostno relevantne informacije in ugotovitve strokovni in širši javnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Politologija (Political Science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajata Fakulteta za management in Fakulteta za humanistične študije. Temeljni cilj je študentom posredovati skupek znanj, ki bi jim omogočal sintetično in poglobljeno razumevanje izjemno zahtevne post-moderne družbe. Študijski program bo zato študentom posredoval poleg klasičnih in sodobnih politoloških znanj tudi znanja iz področij klasičnih jezikov, zgodovine in filozofije (tudi filozofije naravoslovja), prava, ekonomije in managementa, pa tudi študija religij ter širše kulture in umetnosti. Študente bo usposobil za samostojno in odgovorno obravnavo problemov na osnovnih in mejnih področjih politike, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in praktičnimi področji. Študenti bodo ob tem razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bo mogoče aplicirati v širokem spektru poklicev, od raziskovanja in izobraževanja, organiziranega interesnega in političnega delovanja, gospodarskega poslovanja in kulturno umetniškega poslovanja in ustvarjanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Politologija- Javne politike in uprava

  Temeljni cilji programa so: Seznaniti študente s politološkimi fenomeni, procesi in akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju v javni upravi ter širši družbi (tako v nacionalnem kot tudi primerjalnem kontekstu), s katerimi se diplomanti srečujejo na svojih delovnih mestih. Opremiti diplomante z ustreznimi teoretičnimi in metodološkimi znanji ter analitičnimi sposobnostmi, kar jih bo vse usposobilo za kvalitetno samostojno delo. Kljub usposobljenosti za kvalitetno samostojno delo usposobiti diplomante tudi za delovanje v skupini ter razvijanje sposobnosti za argumentiranje (lastnih) stališč ter (samo)kritično razmišljanje in odločanje. Vse to sloni na zgoraj omenjenih teoretičnih in metodoloških znanjih ter analitičnih sposobnostih ter zmožnosti pridobivanja in obdelave podatkov z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Politologija- Študije politike in države

  Cilji programa so: oblikovanje profila politologa (področje študij politik in države); oblikovanje posebnih podprofilov, vezanih na program: Zaradi velike izbirnosti, si študent podprofil lahko izgradi sam; pridobivanje teoretičnih znanj s področja temeljnih pojmov in konceptov politične znanosti, spoznavanje temeljnih smeri v zgodovini politične misli, seznanitev z glavnimi avtorji s področja politične misli in glavnimi idejami; pridobivanje znanj s področja političnega sistema, primerjalnih političnih sistemov in posameznih politik; pridobivanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja; usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v tujem strokovnem jeziku; usposobljenost za pisno in govorno izražanje; s programom diplomant pridobi znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji dogovorjene za pridobitev naziva politolog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages