Eures Search

Search results

Search found 13543 items
 1. Landscape Architecture and Planning- Bachelor studies

  The aim of the Bachelor’s degree study programme is to provide students with knowledge and skills necessary for the work in area of landscape architecture under the guidance of a certified specialist or to continue studies in the professional Master’s degree study programme Landscape architecture and planning with the goal to obtain the professional qualification of a landscape architect. The content of the programme envisages to acquire art study courses which develop imaginative and creative thinking; acquire study courses in humanities, natural sciences and ecology, ensuring understanding of people and environment; master contemporary design methodology and project design and development techniques and methods. The theoretical knowledge and practical skills are reflected in the Bachelor thesis. The Bachelor’s degree study programme Landscape architecture and planning is the first of the two sequential study programmes providing education necessary for the acquiring professional qualification and the rights to work as a self-employed landscape architect. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Music and Performing Arts- Professional bachelor studies

  Music and Performing Arts with subprogramme: Sound Recording (Tonmeister). ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tulkošana franču – latviešu – spāņu valodā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura programmas "Tulkošana" specializācija „Tulkošana franču – latviešu – spāņu valodā”. Studiju programmas mērķis Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir: - sagatavot kvalificētus mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālistus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm; privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES; darbam Eiropas Savienības institūcijās pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas; - nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; - nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj: - profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto profesionālo prasmju un iemaņu kompleksu; - konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; - sekmīgi apgūt tālāku izglītību citās mācību iestādēs. Studiju programmas uzdevumi: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana); - sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starpt ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Information Technologies for Sustainable Development (Programming)- Professional bachelor studies

  Information technologies for sustainable development are an area within the discipline of information technologies. Solutions for sustainable development are important component for future development of societies that comes hand in hand with smart management of resources, preserving environment, etc. This study programme provides knowledge of information technologies with focus on sustainability of software and hardware solutions created. In this programme students learn to design interdisciplinary software solutions with quality aspect in mind throughout the design process. Courses are carried out in specially designed laboratories that focus on software development and quality assurance as well students spend one year internship in large worldwide known IT companies, such as Accenture, Tele2, Exigen Services, with options to join and establish IT start-ups or join emerging companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs- Prof. bak. studijas

  Starpaugstskolu studiju programma: programmu īsteno divas augstskolas - Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU). Programmu beidzot, iegūst profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju (1.-6. klase) un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (7.-9. klase): matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotājs. Tālmācība dod iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Visi studiju materiāli, diskusijas un forumi tiek nodrošināti tiešsaistē. Arī pārbaudījumus, izņemot kvalifikācijas eksāmenus, students kārto tiešsaistē. Šāds studiju veids ir īpaši ērts tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas. Studiju rezultāti: Profesionālā bakalaura grādu izglītībā un skolotāja diplomu saņem izglītojamais, kurš: ir ieguvis zināšanas, prasmes, kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, ko raksturo spējas : 1. Izmantot mācību procesa plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai nepieciešamās pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādnes un mācību tehnoloģijas. 2. Īstenot pedagoģisko darbību atbilstoši skolēnu vajadzībām iekļaujošas vides kontekstā un inovatīvajām izglītības procesa attīstības tendencēm. 3. Izstrādāt un īstenot elastīgu integrēto mācību saturu un vadīt integrēto mācību nodarbības pamatizglītības 1.posma skolēniem. 4. Patstāvīgi un atbildīgi plānot mācību procesu iz ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Dizains un amatniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: - tekstiltehnoloģijas un dizains, - koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību. Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Komercdarbība un uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Mērķi: Nodrošināt kompetentu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības vadītāju sagatavošanu, kuri izpratīs un spēs noteikt uzņēmējdarbības vadības procesus, nodrošinās praktisku uzņēmuma darbību, atbilstoši mūsdienu sociālekonomiskās situācijas attīstībai un būs gatavi pašpilnveidei Profesionālais statuss: Dod tiesības sākt darbu uzņēmumu un organizāciju vadītāja profesijā Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: Ekonomika, vadībzinātne, mārketings, inovācijas Studiju rezultāti: Spēja realizēt vadību, t.i., formulēt mērķus, izstrādāt uzņēmuma darbībai atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas politiku un efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas, un organizēt darbiniekus to sasniegšanai, radot vajadzīgos stimulus; prasme izstrādāt ilglaicīgus un īslaicīgus stratēģiskos un operatīvos uzņēmējdarbības plānus; plānot uzņēmuma finanses un atbilstošu mārketinga politiku, uzņēmuma vadīšanas procesā maksimizēt kā patērētāju izdevīgumu, tā savus ienākumus, tirgus orientētas organizācijas radīšanā; analizēt uzņēmuma darbības rādītājus un pieņemt lēmumus, lai veicinātu komercorganizācijas darbības efektivitāti; prast pielietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas uzņēmuma vadīšanā un mārketinga komunikāciju tehnoloģiju modeļa izveidē; orientēties uzņēmuma darba reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīv ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Professional Music Subject Teacher- Professional bachelor studies

  Professional Music Subject Teacher with sub-programmes: - Teacher of Instrument Performance - Teacher of Music Theory Subjects. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Adaptronics- Professional bachelor studies

  Electronics and electrical engineering technology programs prepare students with the underlying principles of how circuits work, learning how to develop and test system prototypes, the calibration of instruments or the preparation of systems reports. This Bachelor study programme provides a blend of knowledge from electrical technologies and computer sciences focusing on state-of-the-art electrical technological equipment, including how to apply the latest automation devices in traditional electro-technical systems and microprocessor control systems. The aim of the programme is to provide a professional education in Adaptronics and prepare students for the workplace or for further studies at the Masters level. Career Opportunities Students completing the Bachelor in Adaptronics will have a fundamental working knowledge of the theoretical and practical issues related to the implementation of the various electrical technologies in differing economic sectors, automation principles and expected implementation. The necessary expertise will be obtained to begin a practical and diverse career as technicians or controllers. Successful Graduates may also continue studies in academic Master or professional higher education programmes (with the opportunity to obtain electrical engineer qualification). ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages