Eures Search

Search results

Search found 13015 items
 1. Biology, Bachelor´s Programme

  På Kandidatprogrammet i biologi i Linköping lär du dig om djurs beteenden, naturvård, ekologi och evolutionär genetik genom laborationer, projektarbeten och exkursioner. Med kemi, matematik och statistik förstår du biologin på molekylär nivå, du analyserar laborativa data och presenterar resultat på ett vetenskapligt sätt. Du kan välja kurser inom djurhållning, förvaltning och geografiska informationssystem. År tre väljer du fördjupning inom ekologi, miljö och naturvård, etologi och djurbiologi eller molekylärgenetik och fysiologi. Du kan också kombinera kurser utifrån dina egna intressen. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Mathematics, Bachelor´s Programme

  Här lär du dig att förstå den bakomliggande teorin och att omsätta den i praktiken. De två första åren läser du grundläggande och tillämpad mate­matik. För att bredda din kompetens och göra dig mer attraktiv på arbetsmark­naden ingår även programmering i kursutbudet. Integrerat studerar du vetenskapsmetodik samt tränar dig i muntlig och skriftlig kommunikation. Från andra året kan du välja att specialisera dig inom något av följande områden: datalogi, ekonomisk modellering och optimering, lärare i matematik (kombineras med ett extra år pedagogik), matematik, eller teknisk matematik. Alla kurser har nära anknytning till forsk­ning. Våra lärare anses vara bland de allra bästa och får konstant goda omdömen av studenterna. Efter examen kan du arbeta med exempelvis optimering av aktieportföljer eller planering och logistik. Du har också en bra grund för fortsatta studier på masternivå och för ännu mer avancerade uppgifter i industrin. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Mechanical Engineering, B Sc in Engineering

  Maskiningenjören förbättrar produkter, processer och tjänster och gör dem mer hållbara, miljövänligare, billigare och mer användaranpassade. Det kräver kunskaper inom maskinteknik och projektledning samt en förståelse för ekonomiska och etiska aspekter. Programmet lär dig att angripa problem inom maskintekniska områden som mekanik, elektroteknik och energiteknik. Under det tredje året ges även möjlighet till specialisering mot hållfasthetslära, träteknik. produktions- eller konstruktionsteknik. Som maskiningenjör kan du arbeta med att utveckla nya produkter eller förbättra redan existerande eller med att bygga produktionslinor, utveckla industrirobotar och förbättra produktionsmetoder. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Physics, Bachelor´s Programme

  Nanovetenskap handlar om att förstå, kontrollera och konstruera materia och material på en skala av en miljondels millimeter. Detta program ger dig bredd och djup, teori och experiment, med en stark koppling till världsledande materialforskning. De första åren läser du grundkurser i klassisk och modern fysik, såsom mekanik, vågfysik, kvantfysik och nanovetenskaplig introduktion. Det tredje året ges fördjupningar i nanoteknologi, fysikprojekt i en forskargrupp och valbara kurser. Du får en solid matematisk grund och nära kontakt med forskargrupper. Oavsett vilken bana du väljer efter examen kan du se fram emot att alltid vara i framkanten av vetenskap och teknik. Som fysiker arbetar du ofta med material- och teknikutveckling men kan även arbeta med modeller, analyser, prognoser och beräkningar inom helt andra områden. Du kan till exempel arbeta på teknik- och tjänsteföretag eller universitet. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Chemical Analysis Engineering, B Sc in Engineering

  Högskoleingenjörsutbildningen i kemisk analysteknik i Linköping är unik i Sverige. Du kan arbeta med exempelvis miljöutredningar, analysmetoder inom hälso- och sjukvården eller hjälpa rättsväsendet med brottsunderlag. Du får en bred grund i kemi/kemiteknik, analytisk kemi och laborationserfarenhet. Du läser matematik, ingenjörskurser och genomför ett större projekt som teamarbete inom kemisk analysteknik. Sista året fördjupar du dig inom forensisk analysteknik eller miljöteknik och löser en större uppgift i ett avslutande examensarbete. Det finns även möjlighet att göra exjobbet på FHNW, The University of Applied Sciences and Arts Northwestern i Schweiz. De är världsledande inom kemi-/bioteknik och har den modernaste tekniken för laborationer. FHNW är mycket angelägna att ta emot studenter från programmet Kemisk analysteknik och flera erbjuds att stanna längre om de vill. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Chemistry, Bachelor´s Programme

  Programmet lär dig designa, analysera och förstå specifika molekyler i läkemedel, sensorer och nya funktionsmaterial. Kemi är ett laborativt ämne och det genomsyrar utbildningens arbetsformer. Du studerar grundläggande kurser i kemins alla delområden och fördjupar dig inom molekylär design, naturproduktskemi och organisk-analytisk kemi. Du kan också fördjupa dig inom proteinkemi eller forensisk kemi. Kursen i forensisk kemi ges i samverkan med Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, för att säkerställa att kunskapen alltid är den mest aktuella. En stor del av utbildningen sker genom laborativa moment. Det hjälper dig att visualisera kemin på ett spännande sätt och utvecklar dina praktiska färdigheter. Arbetsmarknaden för kemister mycket lovande. De behövs i såväl kemisk industri som läkemedels- och livsmedels­industrin, på mindre analyslaboratorier och hos olika myndigheter som exempelvis Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Rättsmedicinalverket. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Civic Logistics, Bachelor´s Programme

  Effektiv logistik är en förutsättning för att bil- och kollektivtrafik flyter, att sjukvård och personalresurser koordineras och att mat och andra varor levereras till skolor, företag och butiker. Detta program ger en bred bas med matematik, statistik och teknik som täcker hela spektrat från industriell ekonomi och intelligent logistik till distribution och samhälls- och trafikplanering. Du får även insikter i logistikens betydelse för hållbar utveckling. Mot slutet fördjupar du dig inom några logistikområden och kan även välja kurser inom entreprenörskap, ledarskap eller kvalitet. Som logistiker kan du arbeta på en logistikavdelning, eller med produktions-, transport- och personalplanering. Andra vanliga arbetsområden är projektledning, IT, organisationsutveckling och inköp. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Civil Engineering, B Sc in Engineering

  Programmet är uppbyggt kring de färdigheter som du behöver i arbetslivet, från mark-, väg- och vattenplanering till konstruktion, hållfasthetsberäkningar och visualisering. Under det första året lär du dig hur en kommun planeras. Du får föreslå hur ett område ska bebyggas och sedan mäta upp det på plats. Andra året studerar du markförhållanden, hur regnvatten och avlopp kan hanteras och utformningen av gator och vägar. Under tredje året lär du dig hur man organiserar, kostnadsberäknar och styr ett byggprojekt. Dessutom läser du matematik, skapar ritningar med hjälp av datorn samt utformar och beräknar byggnadskonstruktioner. Du får även inblick i ämnen som miljö, ekonomi och de juridiska aspekterna runt ett byggprojekt. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Programming, Bachelor's Programme

  Denna utbildning är helt fokuserad på praktisk programmering. Här får du lära dig programmeringens språk, plattformar och hantverk hands-on. Du utvecklar din förmåga som programmerare på ett hantverksmässigt sätt genom att skriva mycket kod i olika typer av projekt, och genom att löpande reflektera över vad bra kod egentligen innebär. Du kodar både på egen hand och i projektgrupper med andra studenter. Du blir skicklig på att lösa programmeringsproblem och att skriva kod på ett snyggt, effektivt och strukturerat sätt. Under utbildningen bygger du upp en egen samling av kreativa programmeringsprojekt som du kan visa för framtida arbetsgivare. Det finns alltid en stor efterfrågan på skickliga programmerare, oavsett konjunktur. Efter examen är du en självständig, professionell programutvecklare. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Computer Engineering, B Sc in Engineering

  På detta program lär du dig om sambandet mellan programvara och maskinvara. Matematikkurserna ger dig verktyg för problemlösning och programmeringskurserna lär dig använda datastrukturer, algoritmer och standardbibliotek för att effektivt skapa mjukvara. Kurserna i digitalteknik, datorarkitektur och mikrodata-projekt ökar din förståelse för hur datorn fungerar och är uppbyggd. Du lär dig också koppla samman datorer till avancerade system för användning i inbyggda system och realtidssystem. Efter examen har du en solid bas inom datateknik. Du kan arbeta med drift av datorer och nätverk, att bygga, installera och sköta kom­plexa datasystem, eller med utveckling, exempelvis som mjukvarudesigner, programmerare eller projektledare. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages