Eures Search

Search results

Search found 13377 items
 1. Bibliotekarstvo in informatika

  Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Digitalni marketing (Digital Marketing)

  Cilji študija je izobraziti in usposobiti strokovnjake digitalnega marketinga, ki bodo posedovali temeljna marketinška in poslovna znanja, razumeli lokalno in globalno poslovno okolje, ter z uporabo novih tehnologij znali, kako učinkovito na njih nastopiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizioterapija

  Študijski program je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), in v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Humanistični študiji

  S pridobljenim znanjem na študiju so študenti sposobni za: zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike, prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste, poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika), poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij, poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami, argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij, poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju, uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost), uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Slovenski študiji (Slovenian Studies)

  Dodiplomski program Slovenski študij združuje specifična znanja o fenomenih slovenstva – z vidika etničnosti in etnične raznolikosti v Sloveniji, gospodarstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in kulturne dediščine Slovenije, okoljskih vidikov trajnostnega razvoja Slovenije, zgodovine Slovencev, slovenskega jezika in književnosti v povezavi z evropsko sodobno književnostjo, politike in ustanovitve suverene slovenske države, slovenske umetnosti, filozofije medkulturnosti, idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (New University, Faculty of Slovenian...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Družboslovna informatika

  Program ponuja dve smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna informatika. Prva smer je namenjena predvsem tistim, ki jih zanimajo družboslovni vidiki in raziskovanje interneta in drugih IKT, medtem ko druga smer daje večji poudarek računalniškim kompetencam za uporabo in (so)ustvarjanje internetnih in ostalih IKT. S tem imajo študenti možnost za izoblikovanje kariernih profilov, ki omogočajo zaposlitev v hitro rastočih zaposlitvenih sektorjih digitalne družbe, ali pa za nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Komunikologija- Medijske in komunikacijske študije

  Cilj študijskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno kompetentnega in družboslovno razgledanega diplomanta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Študijski program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti univerzitetno izobrazbo za delo v množičnih medijih bodisi kot načrtovalci/-ke uredniške politike ali raziskovalci/-ke v službah za raziskovanje medijskega občinstva in analizo programov. Namenjen je obenem tistim, ki jih zanima delo na različnih področjih medijskega načrtovanja, svetovanja in organiziranja komuniciranja v podjetjih, organizacijah, zavodih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Komunikologija- Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

  Program izobražuje razgledane družboslovne strokovnjake s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. S tem povezana ključna cilja programa sta: posredovanje teoretičnih, metodoloških in praktičnih znanj ter orodij, ki so potrebna za načrtovanje, koordinacijo in izvajanje komunikacijskih in marketinških nalog v praksi; posredovanje znanj, spretnosti in učenje pristopov z namenom izuriti strokovnjake, ki se bodo sposobni spopadati s pogosto konfliktnimi zahtevami deležnikov zunaj in znotraj organizacije in bili zmožni z njimi komunicirati in graditi odnose. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Management v športu

  Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti eksperte, ki bodo sposobni izvajati delovne naloge na področju izvajanja funkcij procesa managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov: planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola in motiviranje. Diplomanti bodo v teh organizacijah (športne organizacije, organizacije, ki ponujajo šport kot storitev in športni projekti) sposobni operativno izvajati poslovne funkcije: nabavo, trženje oziroma prodajo, kadrovsko, upravljalska – funkcija upravljanja s tveganji, planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor in tudi operativno izvedbo projektov in posameznih dejavnosti znotraj projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zdravstveni turizem

  Z visokošolskim študijskim programom pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence: oblikovanje novih proizvodov zdraviliškega in medicinskega turizma, ustvarjanje inovativne kombinacije zdravstvene preventive, rehabilitacije in pospeševanja zdravja in turizma. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages