• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zgodovina (History)

Zgodovina (History)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk kot dvopredmetni študijski program. Študij zgodovine omogoča pridobivanje znanj iz svetovne in nacionalne zgodovine, posebnost pa je tudi poglobljen vpogled v zgodovino Sredozemlja. Študij omogoča spoznavanje preteklosti s političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega vidika, spoznavanje družbenih odnosov in zgodovine vsakdanjega življenja, na podlagi interdisciplinarnih raziskav ter z različnih teoretičnih zornih kotov. Preko vsebin študijskega programa študentje pridobijo strokovno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine ter splošno zgodovinsko izobrazbo, tj. pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru. Študentje se naučijo samostojnega dela s pomočjo zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod, poznavanja zvrsti virov in njihovih karakteristik ter samostojne uporabe zgodovinskih virov za raziskovalno delo na področju zgodovinopisja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področjih, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.
Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.
POGOJ ZA PREHOD:
Študent lahko prehaja v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
• senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa,
• študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program, v katerega študent prehaja.
MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu, priznavajo na podlagi predložitve učnih načrtov predmetov.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant sorodnega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si
Spletni naslov: http://www.fhs.upr.si
Telefon: (+386) 05 66 37 740

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor zgodovine in ... - magistrica profesorica zgodovine in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. zgod. in ...

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Titov trg 005, Koper

Course location information:

Slovenija