• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega (Nursing Care)

Zdravstvena nega (Nursing Care)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri zdravstvene nege bodo lahko preučevali sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in uporabi v klinični praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja zdravstvenih ved (72).

POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem l etniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8). (Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali ve č študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Ko misija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72).

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvenih ved (72). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (80 %). Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija.

MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis (20 %). Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija.

POGOJ ZA PREHOD: "Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Zdravstvena nega omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe s področja zdravstvenih ved (72), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu."

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fzv@um.si
Spletni naslov: http://www.fzv.um.si/
Telefon: (+386) 02 300 47 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister zdravstvene nege - magistrica zdravstvene nege
Other Qualification Awarded Term:

mag. zdr. nege

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 003, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Žitna ulica 015, Maribor

Course location information:

Slovenija