• EQF Home Page Icon

Qualification: Wood machine operator

Wood machine operator

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00435)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00436)
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00437)
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

● Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00438)
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

● Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co 00439)
- Neemt kennis van de eigen werkopdracht
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen
- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
- Neemt de planning door
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

● Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, …) (co 00440)
- Houdt de voorraad op peil
- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen

● Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …) (co 00441)
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen
- Kant recht en/of kort ruw hout af
- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
- Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal
- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
- Gebruikt zaagmachines
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
- Gebruikt aftekengereedschap

● Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co 00442)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
- Bergt (snij)gereedschappen veilig op
- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co 00443)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
- Maakt een proefstuk
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co 00444)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

● Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co 00445)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
- Schaaft tot ontruwde vlakken
- Boort gaten
- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
- Brengt profileringen aan
- Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines
- Controleert kwaliteit en maatvoering
- Gebruikt meet- en controlegereedschap
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

● Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co 00446)
- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Registreert basisonderhoud

● Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern) (co 00447)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van tekeningen
● Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van informatiebronnen
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten
● Kennis van hout en plaatmaterialen
● Kennis van materialen en gereedschappen
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van randapparatuur
● Kennis van afschrijfmethodes
● Kennis van snijgereedschappen
● Kennis van (houtbewerkings)machines
● Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
● Kennis van bewerkingsmethodes
● Kennis van interne transportmiddelen
● Kennis van verpakkingstechnieken
● Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
● Kennis van elementaire wiskunde
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van etikettering en productidentificatie

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten en eenvoudige werktekeningen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden
● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega’s en derden
● Het kunnen identificeren van verschillende houtsoorten en plaatmaterialen
● Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en werktekeningen, de voorschriften en productfiches
● Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen
● Het kunnen berekenen van afmetingen voor het bewerken van hout en plaatmateriaal
● Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en tussenproducten
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop
● Het manueel of gestuurd kunnen instellen van enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines
● Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren
● Het kunnen uitvoeren van gestandaardiseerde en repetitieve bewerkingen met enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines
● Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles
● Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud
● Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

● Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot wijzigende planning, kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures
● Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden
● Het kunnen bijstellen van de enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken
● Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico’s rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3