• EQF Home Page Icon

Qualification: Window cleaner

Window cleaner

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt individueel en in teamverband (co 00558)
- Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
- Rapporteert aan de leidinggevende
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00559)
- Werkt ergonomisch
- Werkt economisch
- Werkt ecologisch
- Werkt conform voorgeschreven procedures
- Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende
- Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe

● Volgt instructies van de leidinggevende op (co 00560)
- Leest en begrijpt de werkopdracht
- Leest en begrijpt de opgegeven techniek
- Leest en begrijpt de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse
- Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of opgelost

● Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor (K220201 Id16641-c, co 00561)
- Selecteert een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit een door de leidinggevende uitgevoerde risicoanalyse
- Stemt de producten en het materieel af op de opdracht
- Stuurt de werkzaamheden bij afhankelijk van de wisselende omstandigheden ter plaatse
- Leest en begrijpt de technische fiche
- Maakt de schoonmaakproducten en het materieel (aftrekker, stang, ladder, …) klaar
- Beschermt de omgeving van de interventiezone
- Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of worden opgelost

● Voert reinigingswerken uit aan afwasbare oppervlakken, van verschillende afmetingen en hoogten, met de basistechniek (K220201 Id16308-c, co 00562)
- Brengt het reinigingsmiddel aan met spons of inwasapparaat
- Bewerkt de oppervlakken mechanisch*
- Maakt de oppervlakken snel en efficiënt droog met de raamtrekker
- Werkt de imperfecties af met zeem of microvezeldoek
- Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
- Ruimt de werkplek op

* *Verklaring: wrijft met het inwasapparaat of de spons over het met reinigingsvloeistof ingezette oppervlak om het aangehechte vuil los te maken.

● Controleert de eigen prestatie (co 00563)
- Controleert de kwaliteit van het geleverde werk
- Controleert of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht
- Corrigeert indien nodig de onvolmaaktheden
- Meldt aanpassingen van de werkzaamheden aan de leidinggevende schriftelijk

● Controleert de prestatie samen met de klant en informeert de klant over storingen of beschadigingen (K220201 Id835-c, co 00564)
- Gaat, na de eigen controle, de uitvoering van de opdracht na samen met de klant
- Meldt schade (schriftelijk) aan de klant
- Meldt schade (schriftelijk) aan de leidinggevende
- Bezorgt de klant relevante documenten, indien nodig
- Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen schriftelijk aan zijn leidinggevende

● Reinigt en onderhoudt schoonmaakmaterieel (K220201 Id16181-c)
- Reinigt gebruikte materieel (materialen, gereedschappen en apparatuur)
- Bergt het gebruikte materieel op
- Meldt defecten aan het materieel aan de leidinggevende en neemt het uit circulatie

Specifieke Activiteiten

● Gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht (K220201 Id27004-c/27006-c)
- Gebruikt hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, (schuif)ladder, hoogwerker, …) volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
- Vervoert ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersreglementen
- Monteert, demonteert en gebruikt rolstellingen volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
- Bedient een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften
- Maakt gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals harnassen en levenslijnen waar de toegepaste techniek het vereist
- Maakt gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) zoals vermeld in de risicoanalyse

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van communicatietechnieken
● Basiskennis van economisch werken
● Basiskennis van ecologisch werken
● Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
● Kennis van bedrijfsrichtlijnen
● Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen
● Kennis van collectieve beschermingsmiddelen
● Kennis van de basis ruitenwastechniek
● Kennis van specifieke ruitenwastechnieken
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van milieuregels
● Kennis van hygiëneregels
● Kennis van onderhoudsvoorschriften
● kennis van de te gebruiken materialen
● Kennis van de te gebruiken gereedschappen
● Kennis van de te gebruiken apparatuur
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van de producten

Cognitieve vaardigheden

● Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega’s, klanten, …)
● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en leidinggevende
● Het efficiënt kunnen samenwerken met collega’s
● Het kunnen opvolgen van een opdracht
● Het kunnen toepassen van ergonomische technieken
● Het kunnen toepassen van economische principes
● Het kunnen toepassen van ecologische principes
● Het kunnen werken conform de voorgeschreven procedures
● Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften in specifieke situaties
● Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van problemen aan de leidinggevende
● Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken
● Het kunnen lezen en begrijpen van de werkopdracht
● Het kunnen lezen en begrijpen van de opgegeven technieken
● Het kunnen lezen en begrijpen van de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse
● Het kunnen om uitleg vragen aan de leidinggevende om problemen te voorkomen en/of op te lossen
● Het kunnen selecteren van een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse
● Het kunnen afstemmen van de voorgeschreven producten en het materieel op de opdracht
● Het kunnen lezen en begrijpen van de technische fiche
● Het kunnen nagaan, na eigen controle, van de uitvoering van de opdracht samen met de klant
● Het schriftelijk kunnen melden van opmerkingen/aanpassingen van de werkzaamheden
● Het schriftelijk kunnen melden van opmerkingen/aanpassingen van de klant aan zijn leidinggevende
● Het kunnen melden van defecten van materieel aan de leidinggevende
● Het kunnen controleren van kwaliteit van eigen geleverd werk
● Het kunnen controleren of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht
● Het kunnen melden van schade aan de klant
● Het kunnen melden van schade aan de leidinggevende

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen controleren en corrigeren van onvolmaaktheden indien dit nodig is
● Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de voorziene tijd, rekening houdend met de mogelijke problemen
● Het zich flexibel kunnen aanpassen aan veranderingen (wijziging van collega’s,…)
● Het kunnen bijsturen van de werkzaamheden bij onverwachte omstandigheden ter plaatse

Motorische vaardigheden

● Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Het kunnen klaarmaken van het materieel en de schoonmaakproducten
● Het kunnen beschermen van de omgeving van de interventiezone
● Het kunnen toepassen van veiligheidsregels in specifieke situaties
● Het kunnen aanbrengen van reinigingsmiddel met spons of inwasapparaat
● Het mechanisch kunnen bewerken van de oppervlakken
● Het snel en efficiënt kunnen droog maken van de oppervlakken
● Het kunnen wegwerken van de imperfecties met de zeem of de microvezeldoek
● Het kunnen, indien nodig, bezorgen van documenten aan de klant
● Het kunnen reinigen van gebruikt materieel, gereedschappen en apparatuur
● Het kunnen opbergen van het gebruikt materieel
● Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, …)
● Het kunnen reinigen van afwasbare oppervlakken op hoogte aan de hand van hulpmiddelen
● Het kunnen monteren, demonteren en gebruiken van een rolstelling volgens de instructies en veiligheidsvoorschriften
● Het kunnen bedienen van een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften
● Het kunnen vervoeren van ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersregels
● Het kunnen opruimen van de werkplek
● Het uit circulatie kunnen nemen van onveilig en beschadigd materieel om voor onderhoud binnen te brengen

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt op verplaatsing uitgevoerd
● Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
● Dit beroep wordt zowel in teamverband als individueel uitgevoerd
● De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
● De schoonmaaksector kent reglementeringen, procedures,… inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid
● De ruitenwasser komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega’s, klanten)

Handelingscontext

● De ruitenwasser moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
● De ruitenwasser moet rekening houden met de economische beperkingen opgelegd door zijn onderneming
● De ruitenwasser gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren
● De ruitenwasser stelt afhankelijk van de b

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2