• EQF Home Page Icon

Qualification: Window and room furnishings operator

Window and room furnishings operator

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c)
- Leest de productieorder en/of technische fiche
- Leest codes en symbolen
- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
- Beoordeelt de netheid van de werkpost

● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c, H241101 Id17189-c/19695-c)
- Zet de machine/apparatuur aan en uit
- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
- Controleert de werking van de machine/apparatuur
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c)

● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c)
- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
- Controleert de eigen bewerkingen

● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c, H241101 Id25900-c)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Vervangt onderdelen

● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 01675)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
- Neemt een goede ergonomische houding aan
- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

Specifieke Activiteiten

● Controleert de uitvoerbaarheid van het order (H241101 Id17859-c)
- Maakt, indien nodig, de berekeningen van de benodigde stof in functie van het rapport van de stof
- Noteert en geeft, indien nodig, de berekende gegevens door aan de administratie voor de bestelling
- Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting
- Houdt de gegevens over het gebruik van materiaal en de werkuren bij
- Stelt zich een ontwerp driedimensioneel voor
- Legt de onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

● Doet de nodige berekening in functie van de technische uitvoering (co 01676)
- Voert meetkundige berekeningen uit

● Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het artikel (gordijnen, overgordijnen, bedspreien, tafellinnen,...) op basis van het order en de technische beschrijvingen (H241101 Id13032-c)
- Leest het order en de technische beschrijvingen
- Controleert de stof op weeffouten
- Strijkt, indien nodig, de stof om krimp te voorkomen
- Neemt afmetingen

● Snijdt de benodigde onderdelen voor de uitvoering van het order (co 01677)
- Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen
- Controleert de goede werking van het snijgereedschap
- Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

● Brengt markeringen aan op de te verwerken/bewerken stof (co 01678)
- Meet zeer nauwkeurig de stiklijnen, plooilijnen en/of plaats van de aan te brengen accessoires
- Brengt een lint aan

● Maakt de te verwerken onderdelen klaar voor verwerking (H240201 Id16526-c, H241101 Id16638-c)
- Brengt, indien nodig, kleefvoering aan
- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)
- Gebruikt de gepaste confectietechnieken

● Maakt de machine startklaar (H240201 Id15927-c, H241101 Id17189-c)
- Bedraadt de machine
- Kiest het juiste naaldtype in functie van de te verwerken/bewerken stof
- Stelt de draadspanning af
- Meet het aantal steken per cm
- Controleert de draadafsnijder
- Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine
- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine
- Regelt de persvoetdruk

● Verwerkt de gesneden stukken (H240201 Id23590-c, H241101 Id15790-c)
- Stikt in alle bewerkingen
- Voert tussenstrijk uit
- Bedient alle industriële machines
- Bedient stikautomaten
- Controleert de kwaliteit van eigen bewerkingen
- Voert, indien nodig, de nodige aanpassingen/verbeteringen door
- Zet ringen, haken, trenzen, knopen en drukknopen,... aan
- Knipt draadjes af
- Strijkt het afgewerkte product
- Hangt, indien nodig, het artikel op

● Voert een controle uit op de verwerkte stukken (H241101 Id4519-c)
- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten
- Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant

● Maakt het artikel verzendklaar (co 01679)
- Pakt het artikel in volgens het order

● Onderhoudt de machine (H240201 Id18027-c)
- Vervangt naalden en spoelen
- Herstelt de draadspanning en draadbreuken
- Herstelt de druk van de persvoet
- Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat
- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
● Basiskennis van werkpostorganisatie
● Basiskennis van werking en bediening van de machine
● Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
● Kennis van productietechnieken kleding en confectie
● Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
● Kennis van het productieproces

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche
● Het kunnen lezen van codes en symbolen
● Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen
● Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters
● Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
● Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal
● Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost
● Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur
● Het kunnen vervangen van onderdelen
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen controleren van eigen bewerkingen
● Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
● Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen
● Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

● Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine
● Het kunnen schoonhouden van de werkplek
● Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen
● Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur
● Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Omgevingscontext

● Het beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in raam- en woningdecoratie.
● De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming.
● Het beroep wordt uitgeoefend tijdens de dag meestal tijdens de werkweek.
● De werkdruk is afhankelijk van de gemaakte afspraken.
● De werkopdrachten verlopen volgens een planning waaraan de operator zich dient te houden en kan indien nodig prioriteiten stellen binnen zijn eigen opdracht.
● De uitoefening van het beroep vraagt een zekere leergierigheid, flexibiliteit en creativiteit.
● Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.
● De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

Handelingscontext

● Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.
● De operator dient tijdens de uitvoering van de opdracht nauwgezet/zorgvuldig te werken en aandachtig zijn voor verschillende elementen - waaronder de wensen van de kant, de vereisten/kenmerken van de techniek, materieel en producten en de hygiëne- en veiligheidsregels - in functie van het welslagen van de opdracht.
● Lost problemen op of meldt het probleem aan de leidinggevende.
● Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en materieel.
● De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen.

Autonomie

Is zelfstandig in
● het voorbereiden, uitvoeren en controleren van de uit te voeren opdracht
● het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteit
● het bijhouden van klantenfiches/gegevens van de uitgevoerde opdracht
● het zelf oplossen van problemen en onregelmatigheden
● het melden van problemen aan de verantwoordelijke indien deze niet zelf op te lossen zijn.

Is gebonden aan
● de geldende regels en procedures van de organisatie
● veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
● de vraag en wensen van de klant en de haalbaarheidsgraad van de uit te voeren opdracht
● aan mondelinge en schriftelijke instructies van de leidinggevende
● de planning

Doet beroep op
● de leidinggevende/de verantwoordelijke bij moeilijk in te schatten situaties
● het team/collega’s in geval er nood is aan feedback

Verantwoordelijkheid

● Het voorzien van de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen
● Het monteren van gereedschap, instellen van de machine/apparatuur of selecteren het programma
● Het plaatsen van de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructi

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3