• EQF Home Page Icon

Qualification: wellness manager

wellness manager

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező wellness szakmenedzserek képzése, akik:

-         az egyetemi vagy főiskolai végzettségük birtokában, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igénylő munkakörben, de különösképpen a wellness, fitness vagy a gyógyturizmushoz kapcsolódó területen folytatott, eredményes szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a képzés eredményeként képesek a rendszer és a szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére,

-         alkalmassá válnak a wellness, fitness szolgáltató, tervező (szervező, felügyelő) vagy finanszírozó intézményekben felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére,

-         munkaszocializációs képességeik, kommunikációs készségük birtokában képesek a szakmájukkal összefüggő társadalmi elvárások szintézisére, az ennek megfelelő magatartás és tevékenységformák gyakorlására, a szakma fejlődésével járó igények felismerésére, marketing és reklámtevékenység tervezésére, szervezésére és annak gyakorlati megvalósítására,

-         egészségügyi ismeretek, egészségügyi szemléletük birtokában, a szolgáltatást igénybe vevők számára képesek biztonságos, egészségmegőrző, betegséget megelőző életmódprogramok szervezésére,

I. A wellnes szakmenedzser olyan szakember, aki megszerzett egészségügyi felsőfokú végzettsége alapján (orvosi, gyógyszerészi, ápolói, gyógytornászi, dietetikusi, stb), wellness létesítmények közép- és felső vezetőjeként képes:

-         a wellness szolgáltatások különböző formáit komplex egységben, rendszerként értelmezni és kezelni,

-         az életmód, a differenciált életstratégia-mintázatok szerkezetében feltárni, kiszűrni a wellness szolgáltatások kompetenciájába tartozó jelenségeket,

-         differenciált szomatikus, lelki és szellemi életvezetési (civilizációs) problémák kezelésére megfelelő wellness-programok szelektálására,

-         a wellness tevékenységek körét beilleszteni a szolgáltatást igénybe vevők életmód-modelljébe,

-         sajátos életmód-problémák esetében konkrét wellness szolgáltatási programcsomagok kidolgozására, fejlesztésére,

-         a potenciális szolgáltatás-igénybevevők sajátos szükséglet- és értékrendszerét, kulturális normáit, elvárásait ismerve képes azok megismerésére irányuló lépéseket tenni.

II. Képes arra, hogy megfelelő szakemberek igénybevételével

-         vállalkozást hozzon létre, fejlesszen wellness szolgáltatások működtetésére,

-         üzleti tervet készítsen,

-         egy wellness létesítményt, illetve az azt működtető szervezetet integrálja egy őt befogadó nagyobb szervezet, intézmény (szálloda, egészségközpont, stb.) rendszerébe,

-         a létrehozott wellness létesítményben szervezetfejlesztési projekteket valósítson meg (egységek tagolása, kooperáció és koordináció biztosítása),

-         a szervezeti célokat megfogalmazza, azokat konkrét feladatokra és kompetenciákra bontsa le,

-         nyereséges üzletvezetést biztosítson,

-         biztosítsa a wellness létesítmény humán erőforrás szükségleteit,

-         biztosítsa a wellness létesítmény jogszabályi és infrastrukturális feltételeknek való megfelelését,

-         biztosítsa a wellness szolgáltatás higiénés, mentálhigiénés, biztonsági és kényelmi feltételeit,

-         a potenciális piacot szegmentálja, illetve megtalálja és elérje a különböző lehetséges támogatási formákat a szolgáltatások igénybevételéhez,

-         a wellness szolgáltató intézmény minőségirányítási rendszerét, kontrollingjét vezesse,

-         szakmai rendezvényeket szervezzen,

-         munkatársainak továbbképzését, szakmai fejlődését biztosítsa.

III. Mindezek mellett a wellness szakmenedzser olyan kompetenciákkal, képességekkel és készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy

-         szolgáltatási modelleket alakítson ki és működtessen,

-         preventív, és relaxációs wellness szolgáltatáscsomagokat dolgozzon ki,

-         egyénre szabott programcsomagokat munkáljon ki,

-         egészségügyi ismereteire alapozva képes legyen a szolgáltatást igénybevevők szükségleteit és a szolgáltatásokat összehangolni,

-         ismerje a wellness szolgáltatások legfontosabb élettani, relaxációs és kényelmi - közérzeti hatásait,

-         ismerje az egyes szolgáltatások korlátait, esetenkénti kontraindikációit,

-         ismerje a szolgáltatást igénybevevők terhelhetőségének határait,

-         életmód-tanácsadást nyújtson a szolgáltatást igénybevevőknek, konzultáljon (counselling) velük a problémáikról, céljaikról, szükségleteikről,

-         egészségpromóciós programokat legyen képes kidolgozni,

-         egészségszempontú esztétikai tanácsadást végezzen,

-         mediátor legyen a szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltató között,

tevékenységével átfogja a wellness komplex kompetenciakörét (egészségturisztikai, tréneri, életmód-promotáló és szépségkondicionáló tevékenységeit) Ezeket integráltan és harmonikusan koordinálja

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Semmelweis Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education