• EQF Home Page Icon

Qualification: Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Qualification Information

Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid peavad tegutsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet.
Mehaanikainseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega.
Volitatud mehaanikainsener suudab loominguliselt lahendada keerulisi probleeme ja anda neile eksperthinnanguid. Ta loob uusi teadmisi, tooteid ja tehnoloogiaid. Ta on vastutav spetsialist, kes iseseisvalt arendab ja projekteerib keerulisi seadmeid, aparatuuri, tehnoloogiaid ja tootmissüsteeme. Volitatud mehaanikainseneril on põhjalikud teadmised valdkonna tootearendusest, tootmistehnoloogiatest, seadmete remondist ja hooldusest, keskkonnakaitsest, seadusandlusest, masinaehituslike tootmissüsteemide toimimisest ja käitamisest, ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud.
Volitatud mehaanikainseneril on laialdased teadmised ja oskused valdkonna ärilistes aspektides, ta oskab rakendada oma teadmisi töötajate ja kollektiivide juhtimisel, mis eeldab head suhtlemisoskust. Ta vastutab oma ja töörühma töö tulemuste eest.

Teised mehaanikainseneride kutsed:
Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse
Mehaanikainsener, tase 6
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
Mehaanikainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 1.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
8
Awarding body: 

Eesti Mehaanikainseneride Liit