• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (Water science and environmental engineering)

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (Water science and environmental engineering)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študent spozna vlogo in pomen vodarstva ter varstva okolja in varstva ljudi pred delovanjem okolja. Diplomant pridobi dodatna temeljna znanja iz naravoslovja in tehnike, ki so nadgrajena s strokovnimi znanji za skupinsko ali samostojno reševanje zahtevnejših upravnih postopkov ter za planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje bolj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov s področja vodarstva in okoljskega inženirstva ter okoljskih gradenj. Diplomant je po ustrezni praksi usposobljen za vodenje večjih vodarskih in/ali komunalnih podjetij, lahko sodeluje v upravnih organih, samostojno projektira, vodi ali izvaja projekte, sodeluje pri gospodarjenju in vrednotenju nepremičnin, usklajuje dela med investitorji, projektanti in izvajalci posegov v prostor, itd. Diplomant lahko pridobi licenco za odgovornega projektanta pri IZS. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij (npr. tehničnih, biotehničnih), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja gradbeništva.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja gradbeništva.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (npr. tehničnih, biotehničnih), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni dodiplomski študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo, akreditiran pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, drugih strokovnih področij (npr. tehničnih, biotehničnih), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant/študent univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za okoljsko gradbeništvo.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fgg.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fgg.uni-lj.si/
Telefon: (+386) 01 476 85 08

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir okoljskega gradbeništva - magistrica inženirka okoljskega gradbeništva
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. ok. grad.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamova cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija