• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides zinātne - Mag. studijas

Vides zinātne - Mag. studijas

Course Information

Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē, kas ir interdisciplinārā zinātnē, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek attīstīta atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem. Kursu organizācijas pamatshēma ir “lekcijas + laboratorija/praktiskie darbi + patstāvīgas studijas”. Ir lauka kurss, kurā studenti praksē iepazīstas ar vides problēmām un to risinājumiem visā Latvijas teritorijā. Studiju laikā iespējams apgūt arī kursu „Lietišķās vides zinātnes studijas” sadarbībā ar valsts, pašvaldības vai privāto uzņēmumu.

Lai padziļinātu savas zināšanas un pētniecības potenciālu, maģistrantūras programmas studentiem ir iespēja līdzdarboties vairākās Doktorantūras skolās, piemēram, „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana”, „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” u.c.

Darba iespējas

Vides zinātnes maģistru potenciālās darba vietas ir Latvijas un pasaules valsts un pašvaldību institūcijas, zinātniskie institūti, privātie uzņēmumi u.c.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs; iestājpārbaudījums:
1) iestājpārbaudījuma jautājumu vērtējums
2) studiju izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens
3) darba pieredze pētniecībā, uzstāšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs
4) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās
5) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem vides zinātnes pētījumu virzieniem
6) maģistra darba iestrāde.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē