• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides plānošana - Prof. mag. studijas

Vides plānošana - Prof. mag. studijas

Course Information

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:

- vides pārvaldības speciālists
vai
- dabas aizsardzības speciālists.

Studiju programmas raksturojums: Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam divās vides plānošanas jomās: vides pārvaldībā un dabas aizsardzībā.

Studiju programmas apguves laikā tiek attīstīta studējošo prasme patstāvīgi analizēt un risināt vides pārvaldības un dabas aizsardzības problēmas; veidota izpratne par ES un Latvijas reģionālās politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un atšķirībām reģionos; padziļinātas studējošo zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu savstarpējo saistību, nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme, kā arī šīs vides racionālas un ilgtspējīgas attīstības plānošanas un saglabāšanas likumsakarībām, veidojot aktīvu sadarbību ar publisko, privāto un valsts sektoriem; attīstīta un nostiprināta prasme patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt vides, sociālo un ekonomisko indikatoru monitoringu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības zinātnēs vai vides inženierzinātnēs, vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai vides inženierzinātnēs; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze dabas aizsardzībā vai vides pārvaldībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1300 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs vides plānošanā; Vides pārvaldības speciālists

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs vides plānošanā; Dabas aizsardzības speciālists