• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides inženierzinātne - Doktora studijas

Vides inženierzinātne - Doktora studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019.

Programmas saturs

Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi:

Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem:

Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.

Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi:

Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija.

Absolventu iespējas
•veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā;
•ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos;
•veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās;
•strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra grāds vai tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, vai inženierzinātnēs, vai dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar vides zinātni vai vides inženierzinātni vai ekoloģiju. Pretendentam jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas apraksts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu vides inženierzinātnē (līdz 10 lpp.).

Costs: 

Valsts budžets (studijas latviešu valodā) vai par maksu: 3250 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 3200 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnē (Dr.sc.ing.)