• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides aizsardzība - Prof. mag. studijas

Vides aizsardzība - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019.

Programmas saturs

Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi:

Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts.

Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi:

Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati.

Absolventu iespējas

•studēt doktorantūrā;
•strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centros; ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; komunālās saimniecības uzņēmumos; rūpnīcās; pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas uzņēmumos; vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes uzņēmumos (mežsaimniecība, minerālresursu ieguve, zivsaimniecība); attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas uzņēmumos; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās; zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

Access requirements: 

1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) – Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.
2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides aizsardzības, vai tai radniecīgā dabas aizsardzības vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1820 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs vides aizsardzībā; Vides inženieris