• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs - Prof. bak. studijas

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Studiju rezultāti:

Apgūstot šo studiju programmu studenti iegūst zināšanas: pedagoģijā un psiholoģijā, par Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību reglamentējošiem dokumentiem un darba likumdošanu, mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, valodās un komumikācijā, sociālajās zinībās, izglītības vadībā, par veselīgu dzīvesveidu; attīsta prasmes: plānot savu un audzēkņu darbu, organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, izvērtēt un veicināt audzēkņu izaugsmi un mācību sasniegumus, sava darba efektivitāti, organizēt mācību vidi; veido attieksmes: precizitāti uzdevumu veikšanā un atbildību par darbības rezultātu atbilstību izvirzītajam mērķim, pozitīvu un konstruktīvu komunikāciju, motivāciju mūžizglītībai, lai attīstītos kā augsti profesionāla un vispusīgi attīstīta personība.

Profesionālais statuss:

Dod tiesības strādāt par vidējās izglītības bioloģijas skolotāju un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju.

Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi un 3 mēneši (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā

Costs: 

Par maksu (tiks precizēta)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle
Provider Contact Info: 

Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202
65221150; 26437259
jekabpils@lu.lv
www.filiales.lu.lv/jekabpils-filiale

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs