• EQF Home Page Icon

Qualification: Veterinary Surgeon

Veterinary Surgeon

Qualification Information

A képzés célja állatorvosok képzése, akik ismerik és képesek használni az állatorvos-tudomány és gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges szak- és társtudományokban. Képesek az állatbetegségek felismerésére, megelőzésére, az állatok gyógykezelésére, a járványvédelmi feladatok ellátására, továbbá az élelmiszerek ellenőrzésére, az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésére. Eredményesen vesznek részt az állat-környezetvédelem és természetvédelem, valamint a hal- és vadgazdálkodás feladatainak az ellátásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az állatorvos doktor
a) tudása
Részletesen ismeri és érti az állatorvos-tudományban és az ezzel rokon természettudományi területeken lejátszódó folyamatokat, valamint az ezek közti fontosabb összefüggéseket.
Mélyrehatóan és naprakészen ismeri a legfontosabb állatbetegségeket, különösen a fertőző és az állatról emberre terjedő betegségeket, és ezek megelőzésének a lehetőségeit.
Naprakészen ismeri az állatorvoslásban használatos gyógyszereket.
Rendelkezik olyan alapvető vizsgálati módszerek ismeretével, amelyek a beteg állatok alapellátásához szükségesek.
Mélyrehatóan ismeri az állatok vizsgálatára és kezelésére szolgáló, valamint a szakterületével kapcsolatos kutatásokban használatos legfontosabb eszközöket és gépeket.
Részletesen ismeri az állatorvos-tudománnyal, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az állatvédelemmel, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá rendelkezik élelmiszer-minőségi és természetvédelmi alapismeretekkel.
Elegendő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az állatok jólétét kedvezőtlenül befolyásoló tartási, takarmányozási körülmények, valamint a különféle kórokozók okozta fertőzések milyen állategészségügyi, gazdasági és élelmiszerlánc-biztonsági következményekkel járnak.
Ismeri és érti a szakterülete speciális szókincsét magyar és legalább egy idegen nyelven, továbbá a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit.
Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
b) képességei
Képes önálló állatorvosi gyógyító tevékenység végzésére.
Képes élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő egyéb területeken, valamint az állattenyésztésben és az állatvédelemben az állategészségüggyel összefüggő szakigazgatási feladatok ellátására.
Képes kutatásokat végezni az állategészségügy, az élelmiszerlánc-biztonság és az ezekkel kapcsolatos természettudományok területén.
Rendelkezik azzal a képességgel, hogy az állattartó üzemek és az egyéni állattartók részére a termelés gazdaságosságával, valamint az állatok egészségének a megőrzésével kapcsolatban szakmailag megalapozott véleményt adjon.
Képes a szakmai tevékenységével összefüggő jogszabályok önálló értelmezésére és alkalmazására.
Képes a közegészségügyi hatóságokkal hatékonyan együttműködni a zoonózisok elleni védekezésben.
Képes a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú megközelítésére, valamint a megoldásukhoz szükséges okok feltárására és megfogalmazására.
Rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzésen, nyomon követni az állategészségüggyel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat.
Képes szakterületén magyarul és legalább egy idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni.
Munkája során alkalmas az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
c) attitűdje
Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, szakmai követelményeket, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.
Nyitott és fogékony azoknak a korszerű és innovatív eljárásoknak a megismerésére és gyakorlati alkalmazására, amelyek a munkája során felmerült problémák felismeréséhez és megoldásához szükségesek.
Elkötelezett az állat- és környezetvédelem, valamint a fenntartható agrárgazdaság iránt.
Önmagával szemben is kritikus és igényes, munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja munkatársaitól, beosztottjaitól is.
A gyógyítás és a tudományos kutatás etikai szabályainak betartása fontos számára.
Véleményét szakmai alapokon hozza meg, azokat következetesen képviseli.
Kezdeményező és aktív szerepet vállal a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés más területein dolgozó szakemberekkel kialakítandó együttműködés érdekében.
Kezdeményező és aktív módon bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, másokkal együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
d) autonómiája és felelőssége
A megszerzett tudásának a birtokában alkotó módon, felelősséggel vesz részt az agrárgazdaság állattenyésztési ágának a fejlesztésében.
Az állategészségügy etikai követelményeinek a mindenkori betartásával, felelősséggel végzi az állatok alapellátását és ad szakmai tanácsokat az állatok tulajdonosainak.
Önállóan, szakmai felelősségtudattal választja ki a leghatékonyabb és gazdaságilag legkedvezőbb gyógykezelési, valamint a betegségek megelőzését szolgáló beavatkozásokat.
Önállóan képes döntéseket hozni és szükség esetén segítséget kérni más szakemberektől, ha az állatok, illetve az emberek egészségét veszélyeztető fertőző állatbetegségek jelentkeznek.
Beosztott munkatársai iránt, szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők szakmai ismereteit.
Munkája során folyamatosan felelősséget érez az emberek, az állatok egészségének és a természeti környezetnek a védelme iránt.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education