• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj študija je izobraziti strokovnjake za varstvoslovje, ki poznajo trende na področju izvajanja nadzora, delovanja ustanov formalnega družbenega nadzora (policija, tožilstva, sodišča, zapori, obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzora (predvsem detektivske agencije in zasebno-varnostna podjetja). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 iz strokovnih področij 0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 19 ECTS in sicer iz predmetov: Družbeno nadzorstvo (5 ECTS), Teorije policijske dejavnosti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in tehnika (7 ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 19 ECTS in sicer iz predmetov: Družbeno nadzorstvo (5 ECTS), Teorije policijske dejavnosti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in tehnika (7 ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762).

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 iz v prejšnji točki nenavedenih strokovnih področij (0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 Umetnost in humanistika, 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 Zdravstvo in sociala, 8 Storitve, 9 Neopredeljeno po širokem področju). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (80 %). Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija.

MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis (20 %). Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100 % upošteva povprečna ocena študija.

POGOJ ZA PREHOD: "Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Varstvoslovje omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe 2. stopnje z naslednjih področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu."

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fvv@fvv.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fvv.um.si/
Telefon: (+386) 01 3008 300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister varstvoslovja - magistrica varstvoslovja
Other Qualification Awarded Term:

mag. var.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotnikova ulica 008, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškov trg 015, Maribor

Course location information:

Slovenija