• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega študija je izobraziti vrhunske strokovnjake za varstvoslovje, ki imajo široko družboslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje dogajanja v svetu, trendov na področju izvajanja nadzorstvenih dejavnosti, delovanja institucij formalnega družbenega nadzorstva (policija, tožilstva, sodišča, zapori, obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzorstva (predvsem detektivske agencije in zasebnovarnostna podjetja). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrstrski študijski program, ki izobražuje za poklice urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 41 ECTS točk. Te obveznosti so predmeti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvoslovje: Strateško upravljanje in nadzor varnostnih organizacij (8 ECTS), Metodologija družboslovnega raziskovanja in multivariantne statistične metode (10 ECTS), Kriminologija in kriminalitetna politika (8 ECTS), Kriminalistika in forenzične znanosti (8 ECTS), Zasebnovarnostna industrija (7 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (15 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja varstvoslovja. Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Varstvoslovje vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področij: Varovanje (86), Kriminologija (3126), Socialna pedagogika (1423), Psihologija (311), Sociologija (3121), Politologija, odnosi posameznik-družba-država (313), Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (340), Poslovodenje in upravljanje (345), Pravne vede (380) in Socialno delo in svetovanje (762), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fvv@fvv.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fvv.um.si/
Telefon: (+386) 01 3008 300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotnikova ulica 008, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškov trg 015, Maribor

Course location information:

Slovenija