• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je ponuditi diplomantom poglobljena znanja o okoljskih in naravovarstvenih vsebinah s tehničnega, naravoslovnega in sociološkega vidika. Celostna (trajnostna) obravnava naravnih in družbenih pokrajinskih virov omogoča razumevanje soodvisnosti prepleta gospodarske, družbene in okoljske ravni družbenega razvoja. Študijske vsebine navajajo k odgovorni pripravi rešitev problematike obremenjevanja različnih okoljskih virov, kot so onesnaženje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, racionalno ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje in družbo, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, ukrepi in tehnologije za varovanje in sanacijo okolja ter njihovi učinki. Program vsebuje še naslednje teme: okoljske tehnologije, trajnostno (ekonomsko, socialno in okoljsko) projektno delo in vrednotenje pokrajine, ocenjevanje in uvajanje posegov ter okoljskih rešitev vanjo oz. njene posamezne vire, okoljsko ekonomiko in pravo, torej dolgoročno sprejemljivo upravljanje z okoljem in njegovimi viri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje s študijskih področij (1) izobraževalnih ved, (2) družbenih ved, (4) naravoslovnih ved, tehniških ved, (6) kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, (5) zdravstva in sociale ter študijskega področja storitev (8), podpodročja varstvo okolja (85) v obsegu najmanj 180 ECTS kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje z drugih študijskih področij, kot so navedena v prejšnjem pogoju.
Glede na usmeritev predhodnega študija, določi študijska komisija kandidatu dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomske visokošolske strokovne študijske programe, akreditirane pred 11. 6. 2004 s študijskih področij (1) izobraževalnih ved, (2) družbenih ved, (4) naravoslovnih ved, tehniških ved, (6) kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, (5) zdravstva in sociale ter študijskega področja storitev (8), podpodročja varstvo okolja (85) v obsegu najmanj 180 ECTS kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomske visokošolske strokovne študijske programe, akreditirane pred 11. 6. 2004 z drugih študijskih področij, kot so navedena v prejšnjem pogoju.
Glede na usmeritev predhodnega študija, določi študijska komisija kandidatu dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije druge stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija, s katerim se kandidat prijavlja (80% točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (20% točk).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa, s katerega se kandidatu lahko priznajo vse ali del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 z ustreznega strokovnega področja – to je Okolje Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso našteta v ostalih pogojih.
O prehodu v študijski program iz prve in druge alineje bo odločala Komisija za študijske zadeve VŠVO na podlagi pisne prošnje študenta.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant podiplomskega študijskem programu za pridobitev specializacije po visokošolskem strokovnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 4. 2004, z drugih strokovnih področij.
O prehodu v študijski program iz prve in druge alineje bo odločala Komisija za študijske zadeve VŠVO na podlagi pisne prošnje študenta.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola za varstvo okolja (Environmental Protection College)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@vsvo.si
Spletni naslov: www.vsvo.velenje.si
Telefon: (+386) 03/428 79 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekotehnologije - magistrica ekotehnologije
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekotehnol.

Awarding body:

Visoka šola za varstvo okolja

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg mladosti 007, Velenje

Course location information:

Slovenija