• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varovanje

Varovanje

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja,
razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik,
razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela
sposobnost za organizacijo lastnega dela
poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
B2 d. o. o., Višja strokovna šola Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@b2.eu
Spletni naslov: http://www.b2.eu/visja-strokovna-sola.aspx
Telefon: (+386) 01 2444 210

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 42
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija