• EQF Home Page Icon

Qualification: Vara hindaja, tase 7

Vara hindaja, tase 7

Qualification Information

Kinnisvara hindamise kutsealal töötavate hindajate tööülesandeks on peamiselt varade väärtuste leidmine, hindamisaruannete koostamine või nende läbivaatamine.
Hindajad tuginevad oma töös Eesti varahindamise standarditele EVS 875 ja juhul, kui EVS 875 regulatsioon on ebapiisav, siis Rahvusvahelistele varahindamise standarditele (IVS). Vara hindaja lähtub oma töös Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (edaspidi EKHÜ) heade tavade koodeksist (lisa 4).

Kinnisvara hindamise kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud vara hindaja, tase 7 kutset.
7. taseme vara hindaja suhtleb tellijaga, teostab hinnatava objekti ülevaatuse, koostab turuanalüüsi, valib ja rakendab hindamismeetodi, koostab ja vormistab hindamisaruande. Juhendab madalama taseme hindajaid nende töös: kontrollib nende poolt tehtud töö õigsust, kirjutab alla hindamisaruannetele. 7. taseme vara hindaja koostab ja allkirjastab kõikide vara liikide hindamisaruandeid. Vara hindaja võib juhtida äriühingu hindamisgrupi või hindamisosakonna tööd või hindamisteenuse osutamist äriühingus.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing