• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Valodniecība - Doktora studijas

Valodniecība - Doktora studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Studiju programmas uzdevumi:

nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni;
veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi;
sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam;
attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā;
nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Doktorantiem ir iespēja:

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti:

iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā;
apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu savā nozarē;
iespējasiekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas valodniecības zināšanas un prasmes, t.sk. strādāt augstskolās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

Pilna laika studijas - 3 gadi; nepilna laika - 4 gadi.

Access requirements: 

Maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība; referāts par pētījuma tēmu; pārbaudījums vispārīgajā valodniecībā; pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (pilna laika); 1300 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filoloģijas doktors (Dr.philol.)