• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vadībzinātne - Doktora studijas

Vadībzinātne - Doktora studijas

Course Information

Kopīgā starpaugstskolu doktora programma tiek realizēta Biznesa augstskolā "Turība" un Daugavpils Universitātē.

Apakšnozares:

- Uzņēmējdarbības vadība
- Sabiedrības vadība
- Izglītības vadība

Studiju programmas mērķis:

nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē, apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā organizēšanā un vadībā.

Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti:

Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē;
Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana;
Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana;
Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos;
Studiju un zinātniskās pētniecības rezultātā doktoranti:
spēs demonstrēt apgūtās zināšanas un izpratni par aktuālajām vadībzinātnes un saskares zinātņu teorijām un konceptuālajām atziņām; pārvaldīs zinātnes pētniecības metodoloģiju, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, kas nodrošinās teorētisku un praktisku problēmu inovatīvu izpēti;
spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, izvērtēšanu un radošu sintēzi;
pielietojot zināšanas, iemaņas un prasmes dos personīgu ieguldījumu zināšanu pārnesē praksē, īstenos būtiska apjoma pētījumu kādā no vadībzinātnes apakšnozarēm, no kura daļa būs starptautiski atzītu publikāciju līmenī. Doktoranti spēs patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem adekvātas metodes;
spēj patstāvīgi izvirzīt pētījumu ideju, plānot un strukturēt zinātniskus projektus;
spēj strādāt ar studentiem augstākajā mācību iestādē.
spēs patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, organizēt un vadīt liela apjoma zinātniskos projektus, tajā skaitā arī starptautiskajā sadarbībā;
doktoranti spēs komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu vadībzinātnēs nozares robežās ar partneriem zinātniskajā pētniecībā un pratīs zinātniskās inovācijas pārnest komunikācijā ar studentiem un sabiedrību;
doktoranti spēs sagatavot un vadīt zinātniskos projektus, gūstot starptautiskajiem kritērijiem atbilstošus zinātniskos sasniegumus;
spēs veikt akadēmisko darbu augstskolā, vadīt pētniecības un attīstības projektus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, tādejādi nodrošinot kompetenču pārnesi praksē.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, vadības zinātņu jomās vai izglītības vadībā; var uzņemt arī radniecisku zinātņu, kā arī demogrāfijas, politoloģijas, socioloģijas un juridiskās zinātnēs maģistra grādu ieguvušos, kā arī, izņēmuma kārtā, citu nozaru maģistra grādu ieguvējus, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā. Pieredze jāapliecina, iesniedzot CV un citus apliecinošus dokumentus, ja tādi ir (izziņas, sertifikāti, apliecības, publikācijas u.c.); referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu.

Costs: 

2276 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Doktora grāds vadībzinātnē (Dr.man.)