• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Urbanizem (Urbanism)

Urbanizem (Urbanism)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za odgovorne naloge pri urbanističnem načrtovanju in oblikovanju ter urejanju prostora. Odgovornost arhitekta urbanista izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. S študijskim programom se usposobi arhitekt urbanist z znanji teorije in kritike urbanizma, arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja, urejanja prostora, varstva okolja, urbane geografije, prostorske zakonodaje, prostorske ekonomije, prostorske sociologije, infrastrukturnih sistemov in drugih prostorskih ved. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa s sorodnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004): arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa z drugih strokovnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004), pri čemer se kandidatu določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Diferencialne izpite določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost strokovnega področja.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študija prve stopnje Urbanizem.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študija prve stopnje drugih sorodnih študijev oz. strokovnih področij, če je pred vpisom v program opravil obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov), in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Diferencialne izpite določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pri določanju obveznosti individualnega premostitvenega programa Študijski odbor UL FA smiselno upošteva tudi dosežena znanja v praksi.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija s sorodnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004): arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dodiplomskega visokošolskega strokovnega študija z drugih strokovnih področij (študijski programi sprejeti pred letom 2004), pri čemer se kandidatu določi individualni premostitveni program v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Diferencialne izpite določi Študijska komisija UL FA individualno glede na različnost strokovnega področja. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Pri določanju obveznosti individualnega premostitvenega programa Študijski odbor UL FA smiselno upošteva tudi dosežena znanja v praksi.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija na prvi stopnji (60 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena pri diplomi ali drugi obliki zaključka študija (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje na UL s področja sorodnih študijskih programov (arhitektura, urbanistično načrtovanje, urbanistično oblikovanje) – ob vpisu se mu prizna 60 kreditnih točk.
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL FA lahko Študijski odbor UL FA študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti. Študijski odbor UL FA lahko takšnemu študentu tudi prizna del izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu druge stopnje Urbanizem na račun izbirnosti zunaj UL FA.
Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijski odbor UL FA študentu prizna praktično usposabljanje.
V 1. ali v 2. letnik novega študijskega programa Urbanizem na UL FA se lahko prepiše študent, če: izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, so na voljo prosta mesta in je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše študent, če: izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, so na voljo prosta mesta, je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.
Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa s področja sorodnih študijskih programov, ki so bili sprejeti po letu 1994 (sorodni študijski programi: arhitektura, krajinska arhitektura, prostorsko načrtovanje, gradbeništvo, geografija, prostorska sociologija, ekonomija, psihologija).
Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL FA lahko Študijski odbor UL FA študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj mora študent te obveznosti opraviti. Študijski odbor UL FA lahko takšnemu študentu tudi prizna del izpitov, ki jih je študent opravil na prvotnem študijskem programu in niso predvideni v novem študijskem programu druge stopnje Urbanizem na račun izbirnosti zunaj UL FA.
Ob predložitvi ustreznih dokazil lahko Študijski odbor UL FA študentu prizna praktično usposabljanje.
V 1. ali v 2. letnik novega študijskega programa Urbanizem na UL FA se lahko prepiše študent, če: izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, so na voljo prosta mesta in je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem se lahko prepiše študent, če: izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program, so na voljo prosta mesta, je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku na prvotnem programu in če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Urbanizem od vsebin 1. letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.
Študijska komisija UL FA lahko predpiše študentu dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora opraviti do zaključka novega študija.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fa.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fa.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 426 43 19

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir arhitekt-urbanist - magistrica inženirka arhitektka-urbanistka
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. arh. urb.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Zoisova cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija