• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ugunsdrošība un civilā aizsardzība - Prof. studijas pēc koledžas

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība - Prof. studijas pēc koledžas

Course Information

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas pamatuzdevumi ir dot studentam zināšanas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijā:
- nodrošināt katastrofu operatīvo pārvaldīšanu un rīcību notikumu vietās;
- vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu;
- veikt ugunsdrošības uzraudzību un būvdokumentāciju analīzi un ekspertīzi;
- veikt civilās aizsardzības pasākumu organizēšanu;
- veikt ugunsgrēku apstākļu izpēti un ekspertīzi;
- apmācīt personālu.

Studiju rezultāti

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
- prot plānot pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj analizēt un praksē pielietot pastāvošo normatīvo aktu prasības;
- prot organizēt un veikt praktiskās mācības ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj darboties avārijas situācijā un organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus;
- spēj veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, nodrošinot ugunsdzēsības un civilās aizsardzības prasību izpildi;
- spēj risināt ugunsdzēsības un civilās aizsardzības ekonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;
- spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- spēj veidot, analizēt un pielietot datu bāzes, argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību;
- spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
- prot plānot un vadīt komandas darbu;
- spēj īstenot vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu prasības;
- izprot profesionālās ētikas normas;
- spēj analizēt darba rezultātus.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventiem ir iespējas turpināt strādāt apgūtajā specialitātē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp RTU un VUGD, visi absolventi strādā VUGD. Studiju programmas absolventi var uzsākt darbu, veicot ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista funkcijas, kā arī var strādāt pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā struktūrvienības vadītājs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 gadi

Access requirements: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (reflektantiem, kuri absolvējuši programmu 80 KP apjomā, ir jāizpilda papildprasības vismaz 20 KP apjomā) - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1150 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris