• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transports - Doktora studijas

Transports - Doktora studijas

Course Information

Specializācijas virzieni:
- Autotransports un pārvadājumi
- Aviācijas transports
- Dzelzceļa transports
- Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums.

Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un nodrošinātu ar speciālistiem augstskolas un zinātniskās pētniecības iestādes.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir:

- sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos;
- apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;
- apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;
- apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;
- sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
- sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
- veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Inženierzinātņu maģistrs attiecīgajā nozarē

Costs: 

Valsts budžets vai maksas

Credits: 

ECTS 288

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktors