• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Trajnostno grajeno okolje (Sustainable Built Environments)

Trajnostno grajeno okolje (Sustainable Built Environments)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski program predstavlja zaokroženo ponudbo znanj, ki temeljijo na gradbeni, lesarski in arhitekturni znanosti in ki imajo poleg izrazite aplikativne vrednosti tudi to prednost, da ponujajo interdisciplinarno kombinacijo znanj, ki jih potrebuje vsakdo, ki želi aktivno slediti razvoju sodobne gradbene znanosti ali pa uspešno delovati bodisi v akademskem svetu, bodisi v javni upravi in gospodarstvu. Temeljni cilj študijskega programa je vzgojiti strokovnjake, ki bodo sposobni reševati zahtevne probleme, ki se pojavljajo v sektorju trajnostnega grajenega okolja. Študijski program je namenjen diplomiranim gradbenikom in lesarjem, ki želijo poglobiti svoje znanje na področju stavbarstva s trajnostno gradnjo ter pridobiti nova znanja. Magistrandi se lahko vključujejo v razvojno in proizvodno delo gradbenih inštitucijah ali pričnejo s samostojnim znanstveno-raziskovalnim delom na raziskovalnih ustanovah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva ali lesarstva.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področij gradbeništva ali lesarstva.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske obveznosti kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu visokošolskemu strokovnemu programu, sprejetemu pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske obveznosti kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečno ocena dodiplomskega študija. Pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: http://www.famnit.upr.si/
Telefon: (+386) 05 611 75 70

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir trajnostnega grajenega okolja - magistrica inženirka trajnostnega grajenega okolja
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. traj. graj. okolja

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glagoljaška ulica 008, Koper

Course location information:

Slovenija