• EQF Home Page Icon

Qualification: Trainer A

Trainer A

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (G120401 Id14047-c)
- Motiveert tot volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op internationaal niveau (mentale begeleiding)
- Begeleidt sporters tot op internationaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid (antidoping, whereabouts, gewichtscontrole, supplementen, enz.)
- Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies
- Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters
- Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders
- Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, conditietrainer, talentscouts, scoutingsteam, externe experts, wetenschappelijke onderzoekscentra, federatie, topsportscholen, bestuur, sponsors, agenten, managers, makelaars en media)
- Kan sportgerelateerde en praktische informatie geven aan anderstalige betrokken actoren

● Volgt het sportproject tot op internationaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (G120401 Id16887-c)
- Meet effecten en resultaten
- Rapporteert over effecten en resultaten
- Zoekt verbeterpunten
- Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures
- Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende internationale evoluties op (technisch, tactisch, conditioneel, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)

● Bepaalt het niveau van de sporter(s) en bepaalt de sportieve doelstellingen (G120401 Id12197-c)
- Organiseert een gesprek
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Identificeert incentives en obstakels om topprestaties te leveren zowel op technisch, tactisch, conditioneel als mentaal vlak
- Neemt testen, vragenlijsten, enz. af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
- Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, enz.

● Werkt het sportproject tot op internationaal niveau uit volgende de persoonlijke visie en/of de visie van de dienst (G120401 Id8660-c)
- Leidt het werkoverleg
- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.)
- Rapporteert, indien nodig, aan de betrokken actoren

● Stemt de sessie af op het internationaal niveau van de doelgroep en maakt het materiaal of de uitrusting klaar (G120401 Id24946-c)
- Maakt zelfstandig een meerjaren-, jaar-, maand-, weekplan en trainingsvoorbereiding op voor sporters tot op internationaal niveau, met technische, tactische, conditionele en mentale aspecten op basis van prestatiedoelstellingen
- Houdt rekening met ambities, diversiteit, beleving, enz. van de sporters
- Bouwt oefeningen geleidelijk op
- Plant voldoende hersteltijd in tussen sessies
- Stemt het materiaal af op het internationaal niveau van de sporters

● Stelt oefeningen aan de sporters voor en staat ze technisch, tactisch, conditioneel en mentaal bij tot op internationaal niveau (G120401 Id16698-c)
- Past de omgang met de sporter(s) aan in functie van het action type
- Formuleert concrete prestatiedoelen en bespreekt die met de sporter(s)
- Beschrijft de te verwachten fysieke gevolgen en veranderingen
- Kan technische en tactische handelingen aanleren en conditieopbouw verwezenlijken tot op het internationaal niveau
- Perfectioneert technieken, houdingen en motorische gedragingen (detailcoaching)
- Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
- Heeft aandacht voor blessurepreventie (belasting-belastbaarheid, uithouding, lenigheid, kracht)
- Geeft extra instructies indien nodig
- Vraagt om feedback over de oefeningen
- Volgt de sportieve evoluties op
- Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen
- Verdeelt de aandacht over de verschillende sporters
- Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels en aanwijzingen
- Gebruikt specifieke software (film en beeldanalyse)

● Kijkt sportmateriaal en -uitrusting na (G120401 Id6779-c)
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal
- Kijkt sportmateriaal na en kan het onderhouden

● Begeleidt en coacht sporters of teams tijdens een competitie tot op internationaal niveau en bepaalt persoonlijke of collectieve verbeteringen (G120401 Id21225-c)
- Analyseert in detail de tactiek van de tegenstanders
- Kan inspelen op de (re)actie van de andere coach of de tegenstander
- Stelt een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling op
- Lijst op wat en wie mee moet naar een wedstrijd
- Handelt wedstrijdformaliteiten en andere administratie af
- Informeert de sporter(s)
- Houdt voor- en nabesprekingen over de sportprestaties
- Begeleidt en bewaakt het groepsproces
- Heeft aandacht voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn
- Motiveert de sporters, moedigt ze aan en biedt hen structuur
- Spreekt sporters aan op hun sportgedrag
- Wisselt sporters tijdens de wedstrijd (enkel bij het omgaan met teams)
- Grijpt in wanneer de veiligheid van de sporters in het gedrang komt
- Analyseert de sportprestaties
- Gaat als coach om met wedstrijddruk

● Werkt een fysiek voorbereidingsprogramma (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, enz.) voor een sporter of een team tot op internationaal niveau uit en past het toe (G120401 Id21144-c)
- Stelt een specifiek meerjarenplan op, op maat van een team of individu, in functie van prestatiegerichte doelstellingen
- Stemt alle technische, tactische, conditionele en mentale aspecten van het trainingsprogramma op elkaar af
- Geeft geïndividualiseerde cardiotraining, krachttraining en/of conditietraining
- Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig

● Denkt communicatieacties over de activiteiten voor een sporter of een team tot op internationaal niveau uit (G120401 Id17985-c)
- Gebruikt moderne media om te communiceren met alle betrokken actoren
- Gebruikt specifieke software (film en beeldanalyse)
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan persoonlijkheidskenmerken (action types) aan

● Scout individuele sporters en/of teams tot op internationaal niveau in functie van talentselectie en wedstijdprestaties (G120401 Id32099-c)
- Scout individuele sporters en/of teams tot op internationaal niveau in functie van talentselectie: stelt een lange termijnplan op voor talentontwikkeling, stelt eisen op voor talentontwikkeling, stelt een scoutingteam samen, geeft instructies aan scouts, beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van sporters, beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport, overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, leerkracht, sporter, enz.)
- Scout individuele sporters en/of teams scouten tot op internationaal niveau in functie van wedstrijdprestaties: stelt eisen op, stelt een scoutingteam samen, geeft instructies aan scouts, overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (technische staf en sporters)

● Stuurt binnen een organisatie sporttechnische medewerkers (trainers, stagiairs en vrijwilligers) aan in functie van hun persoonlijke ontwikkeling (G120401 Id23253-c)
- Volgt internationale ontwikkelingen en trends in het vakgebied op
- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
- Peilt naar opleidingsbehoeften bij de medewerkers
- Zoekt en selecteert relevante opleidingen in functie van de behoeften

● Stelt een begeleidingsteam op internationaal niveau samen en coördineert de activiteiten ervan (G120401 Id18000-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Ziet er op toe dat veiligheids- en ethische voorschriften gerespecteerd worden

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van buitenlandse talen (vnl. spreekvaardigheid van sporttechnische termen)
● Kennis van gedragsverandering
● Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid en de potentiële risico’s, inherent aan sport tot op het internationaal niveau
● Kennis van meten en evalueren van fysieke conditie
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden en omgang met diverse doelgroepen en commerciële partners
● Kennis van omgang met de media (gesproken en geschreven pers)
● Kennis van competentiemanagement in functie van het aansturen van de Initiator, de Instructeur B en de Trainer B
● Kennis van de sociale vaardigheden
● Kennis van de sportgerelateerde wetenschappen anatomie, morfologie, biomechanica en voedingsleer in functie van het trainen en coachen van competitieve sporters tot op het internationaal niveau
● Kennis van psychomotorische en -sociale ontwikkeling
● Kennis van ethisch verantwoord sporten
● Kennis van wedstrijdkalender, -reglementen en –procedures
● Kennis van (inter)nationale informatiekanalen (boeken, dvd’s, internet, enz.)
● Kennis van opvoedkunde
● Kennis van didactiek en methodiek
● Grondige kennis van de sportgerelateerde wetenschappen (inspannings)fysiologie, trainingsmethodiek, ontwikkelingsleer (met inbegrip van ontwikkelingslijnen) en motorisch leren in functie van het trainen en coachen van competitieve sporters tot op het internationaal niveau
● Grondige kennis van sporttrainingstechnieken
● Grondige kennis van (fouten)analyse door directe observatie van sporters en door observatie van video-opnames
● Grondige kennis van observatieprotocols
● Grondige kennis van informaticatoepassingen en softwarepakketten (o.a. charting en video-opnames)
● Grondige kennis van technische, tactische en conditionele aspecten
● Grondige kennis

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6