• EQF Home Page Icon

Qualification: Tower crane driver

Tower crane driver

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00761)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00762)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00763)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Werkt op hoogte (co 00764)
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de werkzaamheden met de torenkraan voor (co 00765)
- Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde
- Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, hoogspanningskabels of andere hindernissen bevinden
- Controleert de windkracht
- Controleert de last op duidelijke (vanuit de stuurhut zichtbare) gebreken
- Controleert de signalisatie

● Start de torenkraan op (co 00766)
- Controleert de ballast
- Bemant de bedieningspost
- Zet de torenkraan startklaar
- Controleert of de torenkraan geen gebreken vertoont
- Laat de machine onbelast draaien

● Communiceert met helpers en leidinggevenden (co 00767)
- Communiceert vooraf over de werkopdracht
- Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)

● Volgt de werkzaamheden op de bouwplaats op en anticipeert erop (co 00768)

● Laat lasten van een torenkraan aanslaan (co 00769)
- Laat de lasten controleren op zichtbare gebreken
- Controleert of een last opgetild kan worden
- Controleert het hijsgereedschap
- Laat de lasten aanslaan
- Balanceert de last uit

● Voert hijswerkzaamheden met een torenkraan uit (co 00770)
- Trekt een last loodrecht op
- Verplaatst een last lateraal
- Laat een last loodrecht neer
- Laat de lasten loskoppelen

● Rondt de werkzaamheden met de torenkraan af (co 00771)
- Hijst de vrije haak op
- Haalt de loopkat binnen
- Ontgrendelt de giek en zet de torenkraan windvrij
- Zet het anti-botssysteem in werking
- Zet de spoorklemmen vast
- Schakelt de besturing uit
- Verlaat de bedieningspost

* Bij het windvrij zetten moet rekening gehouden worden met de draaicirkel van andere kranen

● Voert dagelijkse controles en onderhoud van de torenkraan uit (co 00772)
- Controleert de torenkraan voor ingebruikname
- Voert dagelijks onderhoud uit
- Voert kleine herstellingen uit
- Signaleert defecten
- Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
- Reinigt het materieel
- Bergt het hijsmaterieel op volgens de voorschriften

● Voert de administratieve taken uit (co 00773)
- Vult werkblad en andere administratieve documenten in
- Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van het vakjargon in het Nederlands en in een tweede landstaal
● Basiskennis van de technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
● Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwartsstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
● Kennis van werkdocumenten, het werkblad en andere administratieve documenten
● Kennis van materialen, gereedschappen en machines
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften
● Kennis van de start- en stopprocedures
● Kennis van alle onderdelen en mechanismen van de torenkraan
● Kennis van signalisatie
● Kennis van het gebruik van elektronische beveiligingssystemen (anti-bots-, zonebegrenzings-, kraancontrole- en opvolgsystemen)
● Kennis van vereisten aan stapeling van de ballast voor de stabiliteit van de torenkraan
● Kennis van het gebruik van communicatiemiddelen
● Kennis van de genormaliseerde hand- en armseinen
● Kennis van de fasering van het bouwproces i.v.m. bekisting, betonnering, montage, …
● Kennis van de mogelijke functies en toepassingsmogelijkheden van een torenkraan
● Kennis van alle bewegingen van onderstel, giek, loopkat en/of hijskabel
● Kennis van de functies van een besturingskabel of afstandsbediening
● Kennis van de maximaal toegelaten last en het hijsvermogen van de torenkraan
● Kennis van de hijslasttabel
● Kennis van de impact van wind en andere weersomstandigheden
● Kennis van de werking van een anemometer
● Kennis van de maximale spankracht van een strop
● Kennis van de veiligheidsoverwegingen bij het vooraf uitbalanceren van een last
● Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud en de reiniging
● Kennis van de normale werkingstoestand van de machine
● Kennis van het toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
● Kennis van de reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
● Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen voordoen
● Kennis van de eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
● Kennis van de voorschriften omtrent het opbergen van hijsgereedschap
● Grondige kennis van de (elektronische) besturing en bediening van de torenkraan
● Grondige kennis van de invloed van de last (afmetingen, vorm, soortelijk gewicht, massa, zwaartepunt, windvlak… )
● Grondige kennis van hijsgereedschap en toebehoren en het gebruik en de beperkingen ervan
* Anemometer = windmeter

Onder veiligheidsfunctie verstaat men elke werkpost waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden voor zover dit de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen. Meer informatie op: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1358

Cognitieve vaardigheden

● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren met de leidinggevende
● Het efficiënt kunnen communiceren met collega’s, klanten en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)
● Het kunnen overleggen met andere torenkraanbestuurders en de werfleiding indien de draaizones van meerdere kranen elkaar overlappen
● Het kunnen communiceren met hand- en armseinen en/of radio
● Het kunnen uitleggen aan de helpers hoe men de last moet aanslaan of loskoppelen en hoe zij zich moet opstellen
● Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
● Het kunnen controleren van de signalisatie
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …)
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s zoals elektriciteit, brand, explosies, lawaai en trillingen
● Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten
● Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen
● Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en timing;
● Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines;
● Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en rekening houdend met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde
● Het kunnen opvolgen van en anticiperen op de werkzaamheden op de bouwplaats
● Het zorgzaam, efficiënt e

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4