• EQF Home Page Icon

Qualification: Tour guide

Tour guide

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Voorbereiden van de opdracht
● Adviseert en informeert de opdrachtgever/klant over de organisatie van de rondleiding/begeleidingsprestatie (G120101 Id21014-c)
- Verstrekt telefonisch, via e-mail of ter plaatse actuele informatie
- Bezorgt een informatiepakket en geeft daarbij voldoende uitleg

● Verzamelt informatie over de duur, het aantal bezoekers/reizigers, de aard van de groep en de bijzonderheden van de rondleiding/begeleidingsprestatie (G120101 Id17161-c)
- Vraagt informatie op bij de opdrachtgever/klant

● Werkt het programma organisatorisch en inhoudelijk uit (G120101 Id24973-c)
- Selecteert informatie op basis van het doel van de rondleiding/begeleidingsprestatie en de karakteristieken van de doelgroep
- Kiest de juiste media om zijn verhaal kracht bij te zetten
- Stelt een realistische tijdsplanning op
- Kiest de meest geschikte werkvorm en didactisch materiaal om interactiviteit te stimuleren
- Plaatst de informatie in een ruimer kader
- Structureert de informatie in een helder en coherent verhaal

Administratie
● Neemt de administratieve formaliteiten bij de begeleiding van een groep (bevestiging van verblijven, betaling van onkosten,…) op zich (G120101 Id18497-c)
- Verzamelt persoonlijke gegevens van bezoekers /reizigers conform de privacywetgeving
- Houdt gegevens van bezoekers/reizigers, planningen, onkosten,… bij
- Gebruikt kantoorsoftware

● Organiseert, indien nodig, het administratieve verloop van de rondleiding/begeleidingsprestatie (toestemmingsaanvragen, reservaties,…) (G120101 Id16363-c)
- Is op de hoogte van kortingsmogelijkheden of speciale prijzen
- Doet aanbevelingen in functie van de wensen van de gasten
- Boekt, factureert en volgt (groeps)reservaties op
- Wijzigt reservaties indien nodig
- Gebruikt reservatiesoftware

Optreden bij problemen tijdens de rondleiding/begeleidingsprestatie
● Zoekt oplossingen in onvoorziene omstandigheden
- Blijft beheerst en bemiddelt in geval van problemen
- Treedt op als vertegenwoordiger van de groep
- Reikt oplossingen diplomatisch aan
- Verwittigt, indien nodig, de verantwoordelijke of de bevoegde instanties
- Verleent hulp aan personen in moeilijkheden

Opbouwen van eigen deskundigheid
● Ontwikkelt voortdurend de eigen deskundigheid (G120101 Id24973-c/9954-c)
- Bouwt een netwerk uit van informatieve bronnen, diensten en organisaties
- Is op de hoogte van bronnenmateriaal en kan dat ook vinden en raadplegen
- Schoolt zich geregeld bij en diept zijn kennis verder uit
- Onderhoudt de beroepskennis en -vaardigheden
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Past nieuw verworven kennis en inzichten toe in het dagelijks functioneren
- Reflecteert over het eigen handelen

● Maakt de balans van de rondleiding/begeleidingsprestatie op en bepaalt aanpassingen, nieuwe projecten,… (G120101 Id9954-c)
- Vraagt reizigers/bezoekers om feedback over de prestatie
- Informeert de reizigers/bezoekers, indien nodig, over de bestaande klachtenprocedures
- Evalueert de rondleiding/begeleidingsprestatie samen met de opdrachtgever/klant

Specifieke Activiteiten

Leiden van een groep: -inhoudelijke informatie verstrekken
● Stelt de opdrachtgever/klant de geografische, historische, natuurlijke en culturele bijzonderheden van het programma voor en past de reizigersinformatie aan (G120101 Id16691-c)
- Voorziet relevante en actuele toeristisch-recreatieve documentatie
- Stemt de informatie en documentatie af op het type reizigers

● Leidt de reizigers tijdens de ganse duur van de reis op een interactieve, doel(groep)gerichte en kwaliteitsvolle manier rond (co 00348)
- Bouwt een belevingservaring op samen met de reiziger
- Verstrekt inhoudelijke informatie
- Treedt in dialoog met de reizigers
- Past de meest geschikte werkvorm toe en maakt correct gebruik van didactisch materiaal om interactiviteit te stimuleren
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Geeft op vragen een concreet en relevant antwoord

● Toont respect voor de lokale gemeenschap en implementeert de richtlijnen rond duurzaamheid (co 00349)
- Houdt rekening met de culturele eigenheid van het bezochte gebied
- Duidt en overbrugt de culturele verschillen tussen reizigers en lokale bevolking
- Bemoedigt en bewerkstelligt de interculturele dialoog tussen de lokale bevolking en de reizigers
- Sensibiliseert de reizigers over de diverse aspecten van duurzaamheid
- Bewaakt de economische en ecologische impact van de reis

Leiden van een groep: -praktische informatie verstrekken/instaan voor praktische organisatie tijdens de begeleidingsprestatie
● Adviseert bij de opmaak van de te leiden uitstappen/reizen binnen een beschikbaar tijdsbestek en gaat soepel om met de planning (co 00350)
- Kan goed organiseren
- Is flexibel en kan omgaan met wijzigingen in de planning

● Informeert de reizigers over de praktische aspecten van de reis (co 00351)
- Geeft informatie over het aanbod en bijhorende toegangsprijzen, openingsuren,…
- Geeft de reizigers de nodige richtlijnen, tips en waarschuwingen omtrent het invullen van de vrije tijd
- Onthaalt de reizigers van de activiteit en sluit de activiteit op gepaste wijze af
- Verstrekt praktische informatie
- Behoudt ten allen tijde een neutrale houding en stelt zich genuanceerd op
- Maakt duidelijke afspraken met betrekking tot de regels van de reis
- Houdt zich aan de vooropgestelde timing en planning
- Helpt bij praktische problemen of vragen
- Geeft op vragen een concreet en relevant antwoord
- Maakt gebruik van interculturele vaardigheden

● Begeleidt de groep gedurende de hele reis en is permanent ter beschikking (co 00352)
- Heeft aandacht voor het procesmatige verloop van de reis
- Houdt altijd de veiligheid en de hygiënische omstandigheden van de groep in het oog
- Bewaakt de groepsdynamica
- Weegt alle transportmogelijkheden af
- Past interculturele vaardigheden toe
- Maakt een werkplan op en beslist op systematische wijze welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten
- Heeft de nodige fysieke conditie volgens de vereisten van de reis
- Licht de reizigers op een correcte manier in over de fysieke vereisten van de reis

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van commerciële technieken
● Basiskennis van wetgeving
● Kennis algemene en politieke geschiedenis
● Kennis van kunst- en cultuurbeschouwing
● Kennis natuur- en landschapslezen
● Kennis van EHBO
● Kennis van communicatietechnieken
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Grondige kennis van groepsdynamica
● Grondige kennis van groepsanimatie

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen evalueren van de reis samen met de opdrachtgever/klant
● Het kunnen uitbouwen van een netwerk van informatieve bronnen, diensten en organisaties
● Het kunnen op de hoogte blijven van bronnenmateriaal en dat ook vinden en raadplegen
● Het zich geregeld kunnen bijscholen en uitdiepen van de kennis
● Het kunnen structureren van informatie in een helder en coherent verhaal
● Het kunnen onderhouden van de beroepskennis en -vaardigheden
● Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied
● Het kunnen toepassen van nieuw verworven kennis en inzichten in het dagelijks functioneren
● Het kunnen reflecteren over het eigen handelen
● Het kunnen doen van aanbevelingen in functie van de wensen van de gasten
● Het kunnen optreden als vertegenwoordiger van de groep
● Het kunnen selecteren van informatie op basis van het doel van de begeleidingsprestatie/rondleiding en de karakteristieken van de doelgroep
● Het kunnen kiezen van de juiste media om zijn verhaal kracht bij te zetten
● Het kunnen opstellen van een realistische tijdsplanning
● Het kunnen kiezen van de meest geschikte werkvorm en didactisch materiaal om interactiviteit te stimuleren
● Het kunnen plaatsen van de informatie in een ruimer kader
● Het kunnen telefonisch, via e-mail of ter plaatse verstrekken van actuele informatie
● Het kunnen bezorgen van een informatiepakket en daarbij voldoende uitleg geven
● Het kunnen opvragen van informatie bij de opdrachtgever/klant
● Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,…)
● Het kunnen verzamelen van persoonlijke gegevens van reizigers/bezoekers conform de privacywetgeving
● Het kunnen bijhouden van gegevens van reizigers/bezoekers, planningen, onkosten,…
● Het kunnen op de hoogte zijn van kortingsmogelijkheden of speciale prijzen
● Het kunnen boeken, factureren en (groeps-)reservaties opvolgen
● Het kunnen vragen om feedback aan de reizigers/ bezoekers over de prestatie
● Het kunnen, indien nodig, informeren van reizigers/ bezoekers over de bestaande klachtenprocedures
● Het kunnen gebruiken van reservatiesoftware
● Het kunnen voorzien van relevante en up-to-date toeristisch-recreatieve documentatie
● Het kunnen afstemmen van de informatie en documentatie op het type reizigers/ bezoekers
● Het kunnen onthalen van de reizigers van de activiteit en de activiteit op gepaste wijze afsluiten
● Het kunnen verstrekken van praktische informatie
● Het kunnen verstrekken van inhoudelijke informatie
● Het kunnen in dialoog treden met de reizigers/ bezoekers
● Het ten allen tijden kunnen behouden van een neutrale houding en zich genuanceerd opstellen
● Het kunnen toepassen van de meest geschikte werkvorm en correct gebruik maken van didactisch materiaal om interactiviteit te stimuleren
● Het kunnen sensibiliseren van de reizigers/ bezoekers over de diverse aspecten van duurzaamheid
● Het kunnen maken van duidelijke afspraken met betrekking tot de regels van de reis/rondleiding
● Het zich kunnen houden aan de vooropgestelde timing en planning
● Het kunnen geven van concrete en relevante antwoorden op vragen
● Het kunnen aanpassen van boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek
● Het kunnen gebruik

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5