• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Course Information

Koulutuksen opinnot perustuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville laadittuihin yleisiin ja tutkinto-ohjelmittain laadittuihin osaamisalueisiin. Opintosuunnitelma noudattaa alan kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.

Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa ja hänen tulee kyetä itsenäiseen opiskeluun. Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä.
Teoreettinen tietoperusta karttuu luennoilla, verkko-opintoina ja opiskelijalähtöisissä seminaareissa. Seminaareissa opiskelijat esittävät oppimistehtäviään, jotka on tehty joko yksin tai ryhmätyönä, keskustelun avaukseksi.

Itsenäinen opiskelu voi olla aiheeseen perehtymistä lukemalla ja sen tietoista ymmärtämistä tai se voi toteutua opintopiireinä (study group), jolloin opiskelijaryhmässä opiskellaan tiettyä asiaa. Käytännön taitoja opitaan harjoittelemalla läsnäolovelvoitteisilla työpajatunneilla erilaisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä muita toimintoja, joita analysoidaan ja sovelletaan terapeuttiseen tarkoitukseen sopivaksi.

Teoria- ja työpajaopintojen jälkeen käytännön osaamista harjoitellaan ohjatussa harjoittelussa työelämän toimintaympäristöissä toimintaterapeutin ohjaamana. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolella Suomea. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa.
Opiskelijat laativat oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa he suunnittelevat opintojen etenemisen ja opintojaksojen valinnat.

Osan opinnoista voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämätahon kanssa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa sekä moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä (lab-malli).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Toimintaterapeutti (AMK)
Qualification awarded description:

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tämä vaatii vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeutti osaa analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Toimintaterapia perustuu asiakkaan, toimintaterapeutin ja toiminnan väliseen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen. Terapeuttisen yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii terapeuttisia taitoja mm. kykyä kuunnella asiakasta, läsnäoloa, rohkeutta ja luovuutta. Terapian suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on aina asiakkaan toimintakyvyn arviointi.

Toimintaterapeutti osaa käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua ja toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella tehdään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esimerkiksi kotona pärjäämisen tai koulun käymisen suhteen.

Toimintaterapeutti osaa suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Hänellä on asiantuntemusta olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja. Luovuus, innovatiivisuus ja sisäinen yrittäjyys kehittyvät osallistumalla työelämälähtöisiin opintoihin ja hankkeisiin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU