• EQF Home Page Icon

Qualification: Timber Industry Engineer

Timber Industry Engineer

Qualification Information

A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik a faanyag-feldolgozás területén alkalmasak az elsődleges famegmunkálások (fűrészipar, lemezgyártás), és a tovább-feldolgozás (bútor-, ajtó- és ablakgyártás), valamint a faépítészet (faszerkezetek illetve faszerkezeti elemek gyártása és építése), épületelemek gyártása területén a termékkonstrukció, a gyártás- és építéstechnológia alkalmazására, a termelés, gyártás, építés és karbantartás szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A faipari mérnök
a) tudása
- Széles körűen ismeri a faipari szakterületen alkalmazott alapanyagokat, szerkezeti anyagokat, azok előállításának technológiáit, alkalmazásuk feltételeit.
- Ismeri a faanyagok mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét.
- Ismeri a faipari szakterület, a faépítészet, valamint a logisztikai terület vezetési, irányítási és szervezési feladatait.
- Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a gépgyártás technológiai alapjait, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat.
- Ismeri a faiparban alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit és felhasználási módját.
- Ismeri a faipari gépek, faipari anyagmozgató berendezédek, faipari por-forgács elszívó és pneumatikus transzport rendszerek üzemeltetését.
- Ismeri a faipari szakterületen és a faépítészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
- Ismeri a faanyagok modifikálási és faanyagvédelmi eljárásait és azok felhasználási területeit.
- Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
- Ismeri a faipari szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai (specializáció specifikus), menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, marketing és pénzügyi szakterületek faipari specialitásait, azok határait és követelményeit.
- Ismeri a faipari mérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
b) képességei
- Képes a faipari mérnöki szakterület teljes területén művezetői tevékenység végzésére.
- Önállóan és magabiztosan alkalmazza a faipari termék- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
- Képes a tervezési, számítási és modellezési feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.
- Önállóan old meg feladatokat a nem engedélyköteles faszerkezetek kivitelezése, állagmegóvása és felújítása terén.
- Szakmai irányítás mellett old meg feladatokat engedély köteles faszerkezetek kivitelezése, állagmegóvása és felújítása terén.
- Képes egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására.
- Képes értelmezni és jellemezni a faipari rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
- Alkalmazza a faipari rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
- Önállóan képes faipari ragasztási és felületkezelési folyamatok irányítási feladatainak ellátására.
- Jártasság szintjén képes különböző faanyagvédelmi technológiák, eljárások feladatainak, műveleteinek alkalmazására.
- Szakmai ismeretek birtokában képes az alkalmazási területnek megfelelő ragasztó, felületkezelő anyagok és faanyagvédő szerek megválasztására, a műszaki szempontok mellett szem előtt tartva a környezetvédelmi és ökológiai szempontokat és előírásokat.
- Képes irányítani és felügyelni a különböző faalapú termékek gyártási technológiáit és folyamatait.
- Irányítja és ellenőrizi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
- Önállóan képes a faiparban alkalmazott gépek és berendezések meghibásodásának diagnosztizálására és a megfelelő elhárítási műveletek kiválasztására.
- Képes a faipari és faalapú termékek gyártásával kapcsolatos környezeti terhelések felmérésére és annak csökkentésére.
- Képes faipari technológiák egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatainak felismerésére, kézbentartására, kezelésére, minimalizálására.
- Képes az üzemeltetés, karbantartás egészséghatásainak ismerete alapján a káros hatások kivédésére, az egészségvédelem megvalósítására,
- Képes a gyártási technológiákkal és folyamatokkal kapcsolatos energiafelhasználás felmérésére és annak racionalizálására.
- Képes termékfejlesztési, innovációs projektek kidolgozásában, menedzselésében való részvételre.
- Képes műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak nagy biztonsággal történő ellátására.
- Átlátja és képes javaslatokat tenni a vállalkozás gazdasági folyamatait illetően (ide értve a termékfejlesztés, piacra vezetés, innováció-, marketing és projektmenedzsment területeket, piackutatások eredményeinek értelmezését és a termékfejlesztésben történő felhasználását).
- Kreatív problémamegoldó technikák alkalmazására képes.
- Képes munkavédelmi feladatokat megszervezésére.
- Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
- Képes a faipari szakterületeknek megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikálni anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
c) attitűdje
- Törekszik arra, hogy önképzése a faipari mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
- Törekszik arra, hogy a faipari szakterület feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
- Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
- A megszerzett szakmai ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
- Munkája során az SHE, illetve a QA/QC (biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési) követelményrendszereket betartja és betartatja.
- Törekszik arra, hogy önképzése a faipari szakterületen belül és kiemelten a munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
d) autonómiája és felelőssége
- Felelősséggel irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
- Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
- Felelős szakmai vezetőként ügyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, közösen értékelik a hibákat, hogy elősegítse munkatársai és beosztottai szakmai fejlődét.
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Soproni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education