• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Course Information

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot antavat perustiedot tietokonetekniikasta, ohjelmoinnista, digitaalisen informaation käsittelystä ja analyysistä, sulautetuista järjestelmistä, Internetistä, elektroniikasta ja tietoliikennetekniikasta – ammattiosaaminen alkaa karttua heti ensimmäisestä syksystä lähtien. Koulutukseen sisältyy myös kandidaatin ja diplomi-insinöörin opinnoille pohjan luovia matemaattis-luonnontieteellisiä kursseja. Lisäksi opiskelija voi valita täydentäviä ja valinnaisia opintoja esimerkiksi yrittäjyydestä, taloustieteestä, tietojenkäsittelytieteestä tai sähkötekniikasta.

Tietotekniikan diplomi-insinöörin opinnot antavat opiskelijoille laajan ja syvällisen osaamisen sekä valmiudet erilaisiin tietotekniikan alan tehtäviin. Opinnoissa valitaan yksi kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat informaatiotekniikka, soveltava tietotekniikka ja sulautetut järjestelmät, sekä lisäksi näitä syventäviä ja täydentäviä opintoja. Opiskelija voi valita opintosuunnan oman kiinnostuksensa perusteella ja perehtyä esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoäly ja digitaalinen signaalinkäsittely. Hän voi myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa älypuhelimiin, matkapuhelinverkkoihin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin; tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka hallitsee uudet teknologiat kuten jokapaikan tietotekniikan ja sosiaalisen laskennan sekä kykenee kehittämään uusia ohjelmistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin.

Aiemman osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Tutkinnossa ei ole omia, erityisiä AHOT-käytäntöjä. Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan yliopiston pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
Provider Contact Info: 

PL 4500, 90014, OULUN YLIOPISTO
University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
+358 294 48 0000
Erkki Koiso-Kanttilan katu,
FI-90570 Oulu, Finland
P.O.Box 4500, FIN-90014 Oulun yliopisto,
FINLAND

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tekniikan kandidaatti
Qualification awarded description:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutus painottuu tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotannossa tarvittavien laaja-alaisten taitojen antamiseen. Tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiuksia mm. kehittää ratkaisuja tekoälypohjaiseen data-analyysiin, esineiden internetiin (IoT) ja vuorovaikutteisiin järjestelmiin. Koulutus perustuu korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja valmentaa tiedon soveltamiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen myös työelämässä.

Tietotekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut

-          tuntee tietotekniikan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat

-          osaa käyttää ja soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä

-          kykenee työskentelemään vastuullisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti

-          osaa hyödyntää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä ja viestintätaitojaan työtehtävissään

-          osaa seurata ja tulkita tietotekniikan kehitystä sekä kehittää omia opiskelutaitojaan ja osaamistaan

-          pystyy viestimään itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä myös kansainväliselle kohdeyleisölle

-          osaa ilmaista teknisiä asioita kirjallisesti ja analyyttisesti.

 

Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut

-          osaa toimia kansainvälisessä työympäristössä tietotekniikan alan asiantuntijana

-          hallitsee syvällisesti ja monipuolisesti valitsemaansa opintosuuntaan liittyvät käsitteet, teoriat ja menetelmät sekä tuntee perusteet täydentävien ja valinnaisten opintojen aloilta

-          kykenee soveltamaan tietämystään luovasti tuotekehitys-, tutkimus-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä

-          hallitsee työelämässä tarvittavat viestintä- ja yhteistyötaidot

-          osaa tehdä tieteellistä tutkimusta ja tuottaa uutta tietoa yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin

-          omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU