• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tiesību zinātne - Bak. studijas

Tiesību zinātne - Bak. studijas

Course Information

Programmas mērķi un uzdevumi

Mērķis:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tiesību zinātnēs atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim;

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.

Costs: 

840 EUR semestrī (pilna laika studijas), 780 EUR semestrī (nepilna laika vai e-studijas) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Ekonomikas un kultūras augstskola
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
20009053
sic@eka.edu.lv
www.eka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē