• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Teoloģija un reliģiju zinātne - Doktora studijas

Teoloģija un reliģiju zinātne - Doktora studijas

Course Information

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.) LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē. Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Programmas veidošanā ievērotas starpdicisplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē.

LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās.

Uzdevumi:
•padziļināta – doktora studiju līmenim atbilstošu – zinātnes teoriju un metodoloģijas apguve teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozaru virzienos;
•atbilstoši apstākļi patstāvīga pētniecības darba (promocijas darba) izstrādei saskaņā ar specializāciju apakšnozarē vai kādā starpnozaru tēmā;
•augstskolu pedagoģijas teorijas un prakses apguve;
•doktorantu starptautiskās apmaiņas veicināšana komandējumu un viesstudiju veidā;
•promocijas eksāmenu nodrošināšana atbilstošajā zinātnes apakšnozarē un svešvalodā;
•starptautiskas sadarbības nodrošināšana teoloģijas un reliģiju pētniecības jomā, studiju procesa realizācijā, pieaicinot nepieciešamos speciālistus.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē. Iestājpārrunas.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Teoloģijas doktors (Dr.theol.)