• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tekninen viestintä, filosofian maisteri (2v)

Tekninen viestintä, filosofian maisteri (2v)

Course Information

Pääaine viestintätieteet:

Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Tietotekniikan opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Yhteisten opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

Tietotekniikan opinnoissa pohditaan mm. sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan mm. sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai dokumenttien hallintaan liittyvät järjestelmät. Kauppatieteiden opinnot tuovat mukaan liiketoiminnallisen näkökulman, esimerkiksi sen, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa.

Terminologian suuntautumisvaihtoehto:

Teknisen viestinnän terminologian suuntautumisvaihtoehto (pääaineena soveltava kielitiede) tarjoaa kielisuuntautuneille opiskelijoille vaihtoehdon, jossa yhdistyvät kielet, viestintätieteet, tietotekniikka ja kauppatieteet. Vahva viestinnällinen ja terminologisten menetelmien osaaminen, monipuolinen kielitaito, hyvät tietotekniset taidot ja liike-elämän tuntemus ovat keskeisiä teknisen viestinnän alalla tarvittavia taitoja, joita myös nykytyöelämä edellyttää valmistuvalta.

Suuntautumisvaihtoehdossa on vahvasti mukana monikielisyys ja opiskelijoita kannustetaan aidosti monikieliseen vuorovaikutukseen. Osa opinnoista voidaan esimerkiksi toteuttaa kansainvälisinä yhteistyöprojekteina. Verkkopainotteisuus mahdollistaa joustavan etäopiskelun.

Suuntautumisvaihtoehto toteutetaan suurelta osin verkko-opetuksena hyödyntäen Moodle-oppimisalustaa ja verkkokokousjärjestelmiä. Lähiopetus järjestetään intensiivisinä lähipäivinä. Opetuksessa korostetaan erityisesti opiskelijaryhmien sisäistä vertaisoppimista ja hyödynnetään monipuolisesti opiskelijoiden jo hankkimaa kielitaitoa ja mahdollisia työelämäkokemuksia.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Philosophy
Provider Contact Info: 

University of Vaasa, Faculty of Philosophy
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
029 449 8175 - 029 449 8149
PL 700, 65101, VAASA
Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA
P.B. 700, 65101, VASA
University of Vaasa
Yliopistonranta 10
FI-65200 Vaasa
Finland
University of Vaasa
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+35829 449 8175 - +35829 449 8149

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Filosofisen ja teknillisen tiedekunnan yhteinen teknisen viestinnän maisteriohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietotekniikan ja kauppatieteiden opintoja.

Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietotekniikan opinnoista, joiden ytimenä ovat tekninen viestintä ja liiketoimintaosaamisen opinnot. Filosofisen tiedekunnan opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa viestintätieteiden alalta.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa filosofian maisteriksi opiskelevat suuntautuvat joko viestintätieteisiin tai terminologiaan.

Viestintätieteet

Ohjelmassa opit:

 1. analysoimaan teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
 2. viestimään käyttäjälähtöisesti suomen kielellä sekä alan asiantuntijoille että ulkopuoliselle yleisölle
 3. johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietotekniikkaratkaisujen avulla
 4. hahmottamaan teknisen viestinnän alan eettiset ongelmat, ymmärtämään niihin liittyvät erilaiset lähestymistavat ja periaatteet sekä etsimään tilanteisiin perustellut, eettisesti kestävät ratkaisumallit
 5. toimimaan työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä

Terminologian suuntautumisvaihtoehto

Ohjelmassa opit:

 1. arvioimaan ja tarkastelemaan kriittisesti teknisen viestinnän toimintaperiaatteita
 2. soveltamaan terminologisia menetelmiä eri alojen käsitteistöjen ja termistöjen selkeyttämiseen
 3. analysoimaan teknisen viestinnän ja terminologian roolia ja mahdollisuuksia organisaatioiden toiminnan osana ja kehittäjänä
 4. soveltamaan asiantuntemustasi sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä
 5. viestimään monikielisessä työympäristössä erilaisille kohderyhmille
 6. toimimaan työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä

Lisätietoa saa maisteriohjelman verkkosivuilta.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA