• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehniško varstvo okolja (Environmental Engineering)

Tehniško varstvo okolja (Environmental Engineering)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S podiplomskim magistrskim študijskim programom pridobi diplomant poglobljena teoretična in specialna strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s področja tehniškega varstva okolja. Diplomanti magistrskega študijskega programa imajo široke kompetence pri obvladovanju raziskovalnih metod, postopkov in procesov s širšega področja tehniškega varstva okolja. S strokovno kritičnostjo, presojo in odgovornostjo bodo oblikovali, projektirali, svetovali, načrtovali in izvajali tehnične rešitve na področju varstva okolja upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Hkrati bodo sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Usposobljeni so individualnega kreativnega mišljenja, iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalnega pristopa pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi okoljskimi tehnologijami. Diplomanti imajo zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v različnih vejah industrije, kar jim omogoča osnovno poznavanje tehniške stroke, bodisi v negospodarstvu za reševanje problematike varstva okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem l etniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8). (Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali ve č študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Ko misija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Matematika s statistiko (8 ECTS), Kemija (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840) . Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (461); Računalniške vede (481); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (543); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (544); Arhitektura in urbanizem (581); Zdravstvena tehnologija (725); Transportne storitve (840), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Matematika s statistiko (8 ECTS), Kemija (7 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440); Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (850). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Tehniško varstvo okolja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: Tehnika (52); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (542); Gradbeništvo (582); Nadzor nad onesnaževanjem okolja (okoljevarstvena tehnologija) (851); Komunalne sanitarne storitve (853); Biologija in biokemija (421); Okoljske in okoljevarstvene vede (422); Fizika (podrobneje neopredeljeno) (440), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fs@um.si
Spletni naslov: http://www.fs.um.si
Telefon: (+386) 02/220-7500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir tehniškega varstva okolja - magistrica inženirka tehniškega varstva okolja
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. teh. var. okolja

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 025, Celje

Course location information:

Slovenija