• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehniška varnost (Technical safety)

Tehniška varnost (Technical safety)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali na osnovi analize tveganja strateško vključevati v procese in bodo lahko varnostna vprašanja obravnavali in analizirali pred izvedbo projektov znali raziskovati na področju varnosti, požarne varnosti in okoljske varnosti in s tem vplivali na stanje varnosti kot stroke in znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: varnost, tehniške vede, vede o živi naravi in vede o neživi naravi ali enakovreden študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija UL FKKT, pristojna za magistrski študij in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: varnost, tehniške vede, vede o živi naravi in vede o neživi naravi ali enakovreden študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija UL FKKT, pristojna za magistrski študij in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena prvostopenjskega študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih zahtevanih opravljenih študijskih obveznosti. Pri diplomantih z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če je kandidatu pri vpisu v ta študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, če je kandidatu pri vpisu v ta študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O prehodih med programi odloča Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ali organ, ki ga določi Senat fakultete.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Technology)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fkkt.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/ 24 19 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir tehniške varnosti - magistrica inženirka tehniške varnosti
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. teh. var.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija