• EQF Home Page Icon

Qualification: szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

Qualification Information

A) Kötelező ismeretkörök

A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

 

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri 

a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait;

a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni a számára fontos szabályozásoknak;

az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;

azt, hogy az óvodák szervezeti kultúráját miként lehet fejleszteni;

az intézmények eredményes irányítását, kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;

és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekben;

az EU munkáját, szervezeti felépítését;

és érti a társadalmi változások és a közoktatás összefüggéseit.

 

Személyes adottságok, készségek

 

A képzést elvégző pedagógus képes

különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni;

a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni;

együttműködni a nevelőtestületével;

különböző folyamatszabályozásokba kompetensen beleszólni;

alkalmazni a szervezeti fejlesztésekben a PDCA logikát;

készség szinten tájékozódni az intézményét érintő jogszabályokban;

átlátni a közoktatásban történő folyamatokat;

a team munkához szükséges kooperációra.

 

Rendelkezik

önismerettel, sikerorientáltsággal és önértékelési képességgel, személyes felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel;

társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel, feladatvállalással, egészséges életvitellel;

a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és hatékonyság, munkaszervezés készségével;

emberismerettel, humánus szemlélettel, a permanens művelődés igényével és képességével;

az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák igényelte felelősségérzettel.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Minden óvodában dolgozó óvodapedagógus a kapott ismereteket közvetlenül tudja alkalmazni a napi munkájában. A kapott készségekkel nagymértékben segítheti az intézményi demokratikus szemlélet kialakulását, valamint az intézményeken belüli fejlesztési folyamatokban való tudatos részvétel. 

 

B) A választott ismeretkörök 

A képzés célja, hogy olyan középvezetőket, vezetőket képezzen, akik a törvényi előírásokat jól ismerve képesek egy intézményt arra késztetni, hogy önmagát igazgassa, s a benne dolgozó személyek önfelelőssége kialakulhasson, ennek érdekében az óvodapedagógusok rendszerlátó képessége fejlődni tudjon.  Fontos, hogy a képzésben résztvevő hallgatók jól ismerjék a közoktatás rendszerét, a decentralizált irányítás által legitimált alternatív nevelési rendszereket.

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

A képzést elvégző pedagógus ismeri

a vezetői feladatokhoz szükséges tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdálkodási, szakmai minőségügyi feladatokat;

a szakmai vezetéshez szükséges ismereteket: az értékrendszer – nevelési tartalmak és tevékenységrendszer összefüggéseit;

az egyén testi-lelki igényessége, életmódja, életminősége mint alapvető érték szerepét a nevelésben;

a morális fejlődés, a magatartás és jellemformálás tartalmi dimenzióit – az erkölcsi nevelés módszereit;

a műveltség korszerű értelmezését, forrásait, a műveltség átszármaztatásának funkcióit;

az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét; az én és a társas kompetenciára, a személyiség autonómiájára vonatkozó értékek fejlesztésének módjait;

az esztétikum szerepét az ember életében és a nevelésben;

a nevelés – személyiségformálás diszkrét és indirekt módszereit; a személyesség, a bizalom, az intimitás, az elfogadás szerepét a pedagógus és gyermek kapcsolatában;

a nevelés tervezésének módjait, szintjeit.

 

Személyes adottságok, készségek

A képzést elvégző pedagógus képes

a neveléselméleti ismereteit szakszerűen kifejteni, és azokat a szakirodalommal a neveléstudomány eredményeivel alátámasztani;

a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat, az alternatív nevelési koncepciókat értelmezni, adaptálni, alkotó módon feldolgozni;

feltárni a gyermekek iskoláskor előtti tapasztalatait, képességeik szintjét, a családi nevelés értékeit;

a nevelőmunka tervezésének, szervezésének irányítására, szakszerű elemzésére és értékelésére.

Rendelkezik

önismerettel, önértékelési képességgel;

az egyénekkel és csoportokkal történő sikeres kommunikációt, kapcsolatteremtést segítő képességekkel;

értékválasztási és értékátadási képességekkel;

szakmai tekintély és hitelesség kialakításának megteremtéséhez szükséges személyiségjegyekkel.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A végzett hallgató pályázhat óvodavezetői állás betöltésére. Vállalhat helyettesi feladatokat. Irányíthatja az óvoda munkaközösségét. Elláthatja az óvoda minőségvezetői feladatát is.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education