• EQF Home Page Icon

Qualification: szakvizsgázott pedagógus a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

szakvizsgázott pedagógus a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A szakvizsgázott gyakorlatvezető, mentorpedagógus szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során magas szinten alkalmas:

* hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra;

* az intézményi (óvodai, bölcsődei) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére a pedagógusképző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelően;

* a hallgatók, pályakezdő pedagógusok változatos szervezeti keretekben történő tapasztalatszerzésének irányítására;

* a hallgatók, pályakezdő pedagógusok munkájának nyomon követésére, konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálásra;

* a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;

* a hallgatók, pályakezdő pedagógusok önreflexiójának szakszerű, korszerű szempontok szerinti alakítására, fejlesztésére; 

* az önművelés igényének felkeltésére, ösztönzésére, az elkötelezettség erősítésére;

* az adott szakterület korszerű, jó gyakorlatainak szakszerű bemutatására;

* a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;

* az egész életen át tartó tanulás, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.

 

  Szakmai tudás:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

  

  A végzettek rendelkeznek:

* a csecsemő- és kisgyermek-ellátási, a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismeretével;

* a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlati képzési elemek követelményeinek ismeretével;

* a hallgató, pályakezdő pedagógus korosztállyal való foglalkozáshoz szükséges andragógiai, speciális oktatás-lélektani, módszertani, szociológiai ismeretekkel;

* a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudományi és szakmódszertani ismeretekkel;

* az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel) ismeretével;

* a gyakorló hallgatók, pályakezdő pedagógusok beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismeretekkel;

* az országos bölcsődei, óvodai nevelési alapprogram, az intézmény dokumentumainak, pedagógiai programjának, annak speciális területeinek (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, intervenció, gyermekvédelem) ismeretével;

* a gyakorlatvezetés, mentorálás, tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel, dokumentálásával.

  

  Szakmai képességek:

A szakvizsgázott gyakorlatvezető, mentorpedagógus képes

* az intézményi (bölcsődei, óvodai, családinapközi) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére magas szinten;

* a hallgatóval, pályakezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre;

* a hallgató, kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálásra;

* a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;

* a hallgató, pályakezdő pedagógus önreflexiójának szakszerű, korszerű szempontok szerinti alakítására, fejlesztésére; 

* az önművelés igényének felkeltésére, ösztönzésére, az elkötelezettség erősítésére;

* az adott szakterület korszerű, jó gyakorlatainak bemutatására;

* a hallgató, pályakezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;

* az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére;

* a hallgatóval, pályakezdő pedagógussal konstruktív kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes facilitátorként.

 

  Szakmai attitűdök:

  A végzett

* nyitott a hallgatói, pályakezdő pedagógusi kezdeményezések felé, fontosnak tartja, hogy a hallgató, pályakezdő pedagógus rátaláljon a személyiségének legmegfelelőbb, saját szakmai fejlődési útjára;

* érti és azonosulni tud a konstruktív, a kölcsönösségre épülő segítő-támogató kapcsolat kialakításának jelentőségével;

* felelősséget érez a hallgatók, pályakezdő pedagógusok intézményi (bölcsődei, óvodai) tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is;

* tisztában van a hallgatók, pályakezdő pedagógusok fejlődésére adott folyamatos, következetes pozitív visszajelzések jelentőségével;

* elkötelezett az eredményes intézményi (bölcsődei, óvodai) gyakorlat kiemelt jelentősége mellett.

 

  

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

* A végzettek felhasználhatják szakképzettségüket a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.

* A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a gyakorlatvezető, mentorpedagógus – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a hallg

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Apor Vilmos Katolikus Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education