• EQF Home Page Icon

Qualification: szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

Qualification Information

    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
      Kötelező ismeretek:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.
      Választható ismeretek:
      A hallgató megismeri
- a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait;
- a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;
- a differenciálás lehetőségeit és specifikumait az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében. A dyslexia, dysgrafia, dyscalculia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.
    Személyes adottságok, készségek:
      Kötelező ismeretek:
      Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.
      Választható ismeretek:
      A hallgató képes lesz
- az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására;
- indokolt esetben a képességek korrekciójához szükséges eszközök és módszerek megválasztására, és a probléma jellégének megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására;
- egyéni és csoportszintű fejlesztési tervek készítésére, kivitelezésre és értékelésére, valamint diagnosztizáló tevékenység végzésére.
    A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:
      Kötelező ismeretek:
Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.
      Választható ismeretek:
A gyakorlati képzés keretében a hallgatók részt vesznek iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolításában, tanulási problémákkal küzdő vagy tanulási zavarokkal veszélyeztetett tanulók diagnosztikai felmérésében. Tevékenységüket pedagógiai szakszolgálatnál, illetve más szakintézményeknél végzik.
A szakképesítés birtokában a pedagógus differenciált tanulásirányítást vezethet csoportonként a 3-7 évesek körében óvodában, a 6-12 évesek esetében pedig iskolában, illetve az általános iskola kezdő szakaszában fejlesztőpedagógusként működhet.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education