• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Supervīzija - Prof. mag. studijas

Supervīzija - Prof. mag. studijas

Course Information

Studiju programma ir domāta sociālās labklājības jomā strādājošiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt supervizora profesionālo kvalifikāciju sociālā darba un karitatīvā sociālā darba supervīzijas jomā – profesionālai un kvalitatīvai supervīzijas procesa organizēšanai un vadīšanai. Programma attīsta prasmes lietot starpdisciplinārās pētnieciskās metodes sociālā darba jomā un ar to saistītajā pētniecībā.

Programmas uzdevumi ir 1) sagatavot labus speciālistus ar padziļinātām teorētiskām un praktiskajām zināšanām sociālā darba supervīzijas jomā; 2) attīstīt jaunas pieejas profesionālajā darbībā; 3) apgūt dažādās supervīzijas formas (individuālā, grupu, komandas, organizācijas u.c.) sociālajā darbā; 4) izmantot inovatīvas pieejas supervīzijā (karitatīvā supervīzija u.c.); 5) motivēt mūžizglītībai, sistemātiskai savas kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālajai izaugsmei (doktora līmeņa studijas); un 6) attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā.

Studiju programmu vada un docē pieredzējuši vietējie un ārzemju supervizori un akadēmiskie mācībspēki. Ir nodrošinātas supervīzijas prakses iespējas Latvijas sociālajos dienestos. Programma nodrošina arī kursus profesionālās kompetences sniegšanā uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā. Erasmus+ programmas ietvaros iespējamas studiju vai prakses iespējas ārzemēs.

Studiju programmas izstrādē ņemti vērā Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) kompetences standarti izglītības programmu izveidē, un tajā iestrādāti starpdisciplinārās pētniecības principi un metodes, kas sniedz kompetenci tās apguvējiem attīstīt supervizora profesiju profesionālo pieeju un konceptuālo nostādņu padziļināšanu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā labklājībā (sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā), sociālajās zinātnēs, cilvēkrīcības zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, humanitārajās zinātnēs.

Costs: 

1550 EUR gadā (var maksāt pa semestriem vai mēnešiem) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA
Provider Contact Info: 

Vienības prospekts 23, Jūrmala (Bulduri), LV-2010
67753360
akademija@kra.lv
www.kra.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs sociālajā darbā; Supervizors/ konsultants pārraugs