• EQF Home Page Icon

Qualification: Steel fixer

Steel fixer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00456)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00457)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00458)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt energiestromen duurzaam
- Beperkt geluidshinder

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00459)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00460)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

● Werkt op hoogte (co 00461)
- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname
- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon
- Voert de gepaste verankeringen uit
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

● Houdt werkadministratie bij (co 00462)
- Houdt planning en werkdocumenten bij

● Plant de werkzaamheden (co 00463)
- Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
- Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
- Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
- Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
- Onderhoudt contacten met klanten en collega’s

● Beheert het materiaal en het materieel (co 00464)
- Houdt voorraden bij en vult aan
- Bepaalt de toegangswegen voor de leveringen
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats
- Richt de stockageplaats in en zorgt voor de bescherming van gestockeerde goederen

● Slaat lasten aan (co 00465)
- Selecteert de gepaste hijshulpmiddelen
- Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
- Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

● Helpt mee aan het inrichten van de bouwplaats (co 00466)
- Zet de werken nauwkeurig uit (bouwlijnen), bakent ze af en bepaalt hoogtepeilen
- Brengt veiligheidssignalisatie aan
- Installeert werfafsluitingen en voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Plaatst hekken en schermen tegen inbraak en stofhinder
- Werkt mee aan een voorlopige effening van het terrein
- Voorziet de plaatsing van de werfkeet (bureau, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen,…)
- Voorziet aansluiting van elektriciteit, water en verlichting
- Voorziet opslagmogelijkheden voor materiaal en gereedschappen
- Bewaart de orde en de netheid
- Voorziet plaats voor containers of verzamelplaatsen voor het selectief verzamelen van bouwafval

Specifieke Activiteiten

● Houdt de meetstaten bij (co 00467)

● Bereidt de fundering ‘op staal’ voor (co 00468)
- Bepaalt de afmeting van de bouwput
- Plaatst de aardingslus

● Voert het ijzervlechtwerk uit (co 00469)
- Selecteert staven, staaldraden, stangen en netten
- Vlecht allerlei soorten wapening
- Verbindt het vlechtwerk (met uitgegloeide draad, haken, conische schroefdraad, persmoffen en lassen)
- Voegt geprefabriceerde wapeningen samen
- Plaatst de wapeningen in de bekisting
- Plaatst de gepaste afstandshouders t.o.v. de onder- en bovenwapening

● Houdt rekening met isolatiewerken, lucht- en dampdichtingswerken (co 00470)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van de werforganisatie
● Basiskennis van bemalings- en drainagetechnieken
● Basiskennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen, lucht- en dampschermen
● Basiskennis van de soorten bevestigingen en aansluiting van het luchtscherm
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger, de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, de toelaatbare belasting, de steigerklassen, de steigeronderdelen, de veilige (de)montage en ombouw van de steiger
● Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden (een stevige steun van de steiger op de ondergrond, de volledigheid van de montage, een stabiel verankerde structuur, een stevige werkvloer, een goed bepaalde belasting, conforme leuningen en een veilige toegang tot de werkvloer)
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
● Kennis van materialen, gereedschappen en machines
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
● Kennis van elementaire wiskunde
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van de inrichting van de werkplek: signalisatie, afsluiting, orde en netheid
● Kennis van opslagtechnieken
● Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
● Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
● Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
● Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
● Kennis van wapeningsplannen (plaats van stangen en kokers, tussenafstanden,…), buigstaten en de daarbij gebruikelijke symbolen
● Kennis van de staalsoorten, hun mechanische eigenschappen, hun merktekens en de gewenste diameter van verschillende soorten staven en netten
● Kennis van bijlegwapening, montagewapening, deuvels en overlap
● Kennis van de buigingsstraal en de diameter
● Kennis van de juiste plaats van verbindingen, laspunten en dragers
● Kennis van het roestvormingsproces (carbonatatie en chloride-infiltratie)
● Kennis van voorspan- en naspanbeton
● Grondige kennis van manuele en machinale bindtechnieken
● Grondige kennis van verbindingstechnieken voor vlechtwerk (vlechtknopen, lassen, …)
● Grondige kennis van de minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse
* PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende
● Het efficiënt kunnen communiceren met collega’s en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)
● Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …)
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s zoals lawaai, trillingen, brand en explosies
● Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten
● Het kunnen herkennen en signaleren van gebreken bij het gebruik van ladders en steigers
● Het kunnen lezen, begrijpen en controleren van plannen, werktekeningen, werkopgaveblad voorschriften en productfiches
● Het kunnen opzoeken en raadplege

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3