• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Stavbarstvo (Buildings)

Stavbarstvo (Buildings)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Osnovna ideja pomembnosti določene lokacije in njenih geomorfoloških in podnebnih značilnosti v okviru bioklimatskega koncepta stavbe je zopet našla pomembno mesto v načrtovanju, gradnji in uporabi bivalnega in delovnega okolja, ki jo formalizira Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106 s svojimi šestimi bistvenimi zahtevami in prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU s ciljem blizu 0-energijske stavbe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja stavbarstva.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10–60 kreditnih točk po ECTS (obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, opravijo pa se lahko med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študij. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo, akreditiran pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS (opravijo pa se lahko v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni dodiplomski študijski program Gradbeništvo, akreditiran pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni dodiplomski študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 kreditnih točk po ECTS (opravijo pa se lahko v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Obveznosti individualnega premostitvenega programa določi Študijski odbor Oddelka za gradbeništvo UL FGG glede na manjkajoča znanja kandidata, ki jih ni pridobil pri predhodnem izobraževanju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena študija na dodiplomski oz. prvi stopnji (100 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Stavbarstvo. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za geodezijo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant/študent univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa Stavbarstvo. Prošnje kandidatov za prehod in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu individualno obravnava Študijski odbor Oddelka za geodezijo.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fgg.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fgg.uni-lj.si/
Telefon: (+386) 01 476 85 08

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir stavbarstva - magistrica inženirka stavbarstva
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. stavb.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamova cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija